You are here

บุคลากร

  

                ภายใต้การกำกับดูแลของ 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 

ดร.หทัยกร กิตติมานนท์

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรสุขภาพ

 

    พยาบาลบริหารทรัพยากรสุขภาพ

 

 

ดร.วรณัน ประสารอธิคม

 

 

 

นางสาวอัญชลี วงศ์ใหญ่

 

นางผกาทิพย์ สัจจามั่น

 

 

 

 

นักวิชาการคุณภาพ

 

 

นางกนกกาญจน์ สำเร็จประสงค์

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญญลักษณ์ รักงาม

 

นางสาวรุจิลาภา จิรภาสคุณบุญ

 

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2