หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรม

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรม

ชั้น 4 โซน ที (T)

 

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

     Click download ตารางแพทย์ >>

หน้าที่และเป้าหมาย
ให้การบริการตรวจ/รักษาคลินิกพิเศษที่เป็นเลิศในระดับสากล ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อนในโรคทางศัลยกรรมและโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหว และผู้รับบริการที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด โดยมีเป้าหมายเพื่อการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับสากลและมีผลการรักษาที่ดีในการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน สร้างความผูกพันและเสริมพลังครอบครัว สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดูแล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยทีมุ่งสร้างสรรค์การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
ขอบเขตการให้บริการ
1.คัดกรอง ประเมินและให้บริการตรวจ รักษา ผ่าตัด ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่
โรคทางศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมระบบประสาท
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ
ศัลยกรรมเด็ก
ศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ
ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศัลยกรรมตับอ่อนและน้ำดี
โรคทางออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ออร์โธปิดิกส์สะโพกและเข่า
ออร์โธปิดิกส์บาดเจ็บจากการกีฬา
ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง
ออร์โธปิดิกส์มือ
ออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า
ออร์โธปิดิกส์เด็ก
ออร์โธปิดิกส์เนื้องอกกระดูก
ออร์โธปิดิกส์ บาดเจ็บในผู้สูงอายุ
ออร์โธปิดิกส์ด้านอุบัติเหตุ
โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง และประเมินผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดโดยอาจารย์วิสัญญีแพทย์ ยกเว้นกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7:00–18:00 น.วันเสาร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7:00–15:00 น. วันอาทิตย์เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7:00–12:00 น.
2. ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอกแบบ One stop service ในกรณีฉีดยาชาเฉพาะที่
3. ให้บริการหัตถการซับซ้อน เช่น Doppler ultrasound เพื่อประเมินเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง , ตรวจกระบวนการไหลของปัสสาวะ ( Flowmetry )
4. ประเมินและประสานส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน ต้องรับการรักษาหรือ ผ่าตัดเฉพาะทาง และตรวจพิเศษเฉพาะด้าน ดังนี้
- ส่งสลายนิ่ว ที่ศูนย์สลายนิ่ว อาคารจงจินต์
- ส่งผ่าตัดและตรวจพิเศษที่ห้องผ่าตัดศัลยกรรมชั้น 3 , ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น 5 และห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 4
- ส่งตรวจพิเศษเกี่ยวกับการทำงานของหลอดอาหาร ทวารหนัก และการตรวจวัดความเป็นกรดและด่างในหลอดอาหาร 24 ชม. ที่ศูนย์ส่องกล้อง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น 5
- ส่งตรวจพิเศษระบบทางเดินอาหาร เช่น Gastroscope และ Colonoscope ที่ศูนย์ส่องกล้องชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
- ส่งตรวจพิเศษที่ห้อง Mammogram อาคารจงจินต์ เพื่อทำ Needle localization, Needle biopsy, Core biopsy
- ส่งตรวจพิเศษที่ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น1 เพื่อทำSentinel Lymnode Biopsy,Bone scan, Muga scan
5. ประสานส่งต่อผู้ป่วย กรณี Admit เป็นผู้ป่วยใน, Short Stay Service, One -day surgery

เต้านม และต่อมไร้ท่อ

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รศ.นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล 13:00-14:00 - - - - - 09:00-11:30
รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย     - - - 13.00-16.00 - 13.00-16.00 -
อ.นพ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ - 09.00-12.00 - - - 09.00-12.00 -
รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา 13.00-17.00 15.00-17.00 14.00-15.00 - - - -
ผศ.นพ.ธงชัย  ศุกรโยธิน 09.00-11.00 - - - 12.00-15.00 - -
อ.นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ 09.00-11.00 - - - 12.00-14.00 - -

ตับ ตับอ่อน หรือทางเดินน้ำดี

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ - 13:00-15:00 - - - 09.00-12.00 -
ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี       13.00-15.00 - - - 15.00-16.00 - -
ผศ.นพ.ปรมินทร์ ม่วงแก้ว - - - 09.00-10.00 - - 7.30-08.30
ผศ.นพ.สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์  - - 12.30-14.00 - 12.30-14.00 - -
ผศ.นพ.วิกรานต์ สุรกุล 09.30-11.00 - 15.00-17.00   - - -

ระบบประสาท

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย 09.00-10.00 - - - 09.30-11.30 - -
รศ.นพ.เอก หังสสูต      - - - 09.00-11.00 - - -
รศ.นพ.อัตถพร บุญเกิด - - 13.00-15.00 - - - -
รศ.น.ท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช  - - 10.00-11.30
(สัปดาห์ที่ 1 ชองเดือน)
- - - -
ผศ.นพ.วัฒนา มหัทธนกุล - 09.30-12.30
14.30-15.30
- - - - -
ผศ.นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์ - - - - - 09.00-11.00 09.00-11.00

 

หัวใจ และทรวงอก

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อ.นพ.ปริญญา ลีลายนะ - 09.00-11.00 - 13.00-15.00 - 13.00-14.00
(สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
-
รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข 13.00-16.00 - - - - - -
รศ.นพ.สุกษม อัตนวานิช 13.00-14.00 - - - - - -
รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ - 07.00-09.00 - - - - -
รศ.นพ.สุชาต ไชยโรจน์ - - - - 10.00-12.00 - -
อ.นพ.ปิยะ เชิญถนอมวงศ์ - - - - - - 10.00-12.00
อ.นพ.สยาม ค้าเจริญ - - - - - - 09.00-10.00
ผศ.ร.ท.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต - - 09.00-12.00 - - 13.00-14.00
(สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
-
อ.นญ. อ้อมใจ รัตนานนท์ - - - - - - 09.00-12.00

ตกแต่ง

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ผศ.นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต 09.00-11.00 - - - - - -
ผศ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท - - - - - 13.00-14.00 -
รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร 16.00-16.30 - - - - - -
รศ.นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์ - - - - 15.00-17.00 - -
อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์สิริ - - - - - - 09.00-11.00
(สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
               

 

ทั่วไป

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ศ.ร.ท.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี 11.30-12.30 - 09.30-10.30 09.30-10.30 - 09.00-11.30 -
รศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย 11.30-12.30 07.00-08.00
14.00-16.00
- - - 13.00-16.30 -
ร.ท.อ.นพ.สุริยะ จักกะพาก ร.น - - - 12.00-16.00 - - -
ผศ.นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม - 12.00-13.00 - - 09.00-10.00 - -
รศ.นพ.คณิต สัมบุณณานนท์ - 16.00-18.00 - 09.00-11.00 - - -
รศ.นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา 07.00-09.00 - - - - 14.00-16.00 07.00-09.00
ผศ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ - - 15.30-17.00 - 09.30-12.00 - -
อ.นพ.บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง - - - 09.00-11.00 - - -
อ.ดร.นพ.กรกช เกษประเสริฐ - - - - 16.00-18.00 - -
ผศ.นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพ - - - 14.00-17.00 - - -
ผศ.นพ.ธาริน ธรรมพงษา - - - 14.00-15.00 15.00-16.00 - -
รศ.พญ.ชลลดา ครุฑศรี - - 15.00-16.00 - - - -
ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล - 13.00-15.00 - - - - 08.00-10.00
อ.นพ.สามารถ ภูวไพศิธิศาล - 13.00-15.00 - - - - -
นพ.ณัฐพัชร์ เขมวรพงศ์ 14.00-16.00 - - 13.00-15.00 - - -

เด็ก

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล - - - - 10.30-11.30 - -
ผศ.พญ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ 13.00-14.30 13.00-13.30 - - - -
อ.พญ.ศนิ มลกุล - - - 13.00-14.00 - - -
ผศ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ - - 13.00-14.00 - - - -
อ.นพ.สาธิต กรเณศ - - - - 13.00-13.30 - -
อ.นพ.ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์ - 16.30-17.00 - - - - -

ทางเดินปัสสาวะ

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย  - - - 08.30-12.00 - - -
รศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม - 10.00-11.00 14.00-16.00 - - 12.30-14.00 -
รศ.นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ 09.30-11.00 09.00-11.00 - - 07.00-08.00 08.00-11.30 -
ศ.ร.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล 08.00-11.00/15.00-17.00 08.00-11.00 - - - - -
ศ.เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร - 14.30-17.00 - 09.00-17.00 - - -
ผศ.พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ - - - - 8.30-10.30 15.00-16.00 -
รศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์  - - - - 16.00-18.00 - 09.00-11.00
ผศ.นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ - 16.00-18.00 - 09.00-11.00 10.00-11.00 - -

โรคหลอดเลือด

อาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อ.นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ 13.00-14.30 - - - - - -
ศ.เกียรติคุณ นพ.โสภณ จิรสิริธรรม - 10.00-12.00
13.00-15.00
- 14.00-17.00 - - -
อ.นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ - - 14.30-16.30 - 17.00-19.00 - -
อ.นพ.เชาวนันท์  พรวรากรณ์ - - 16.00-17.00 - - - -
อ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์ - 16.00-17.00 - - 14.00-15.00 14.00-16.00 -
อ.นพ.วิวัฒน์ ถิระพาณิช 09.00-10.00 13.00-15.00 - - - - -
ผศ.พญ.กรวี เทพสัมฤทธิ์พร 16.00-17.00 - - - - - -

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ยืนยันนัดก่อนเวลา 30 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ บริเวณโถงชั้น 4
- กรณีมีเอ็กซเรย์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
- เจาะเลือด 2 ชั่วโมง
2.กรณีใช้บริการ Rama Appointment สามารถกด Check in ก่อนถึงเวลานัด 30 นาที


ขั้นตอนการนัดหมาย
1. นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า
    - นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-2004336
    - นัดหมายด้วยตนเองที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN)และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
2. กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตร รพ. ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

* ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า


อัตราค่าบริการ    

 - ค่าบริการผู้ป่วยนอก 250  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-700  บาท
   (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


เวลาเปิดบริการ    

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-18:00 น.
วันเสาร์           เวลา 07.00-15.00 น.
วันอาทิตย์       เวลา 07.00-12.00 น.


ติดต่อ    

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 4  โซนที (Zone T)

เบอร์โทรศัพท์ 02-2004336

 


เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App    

โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

E-mail : rasdpr@mahidol.ac.th

 


ย้อนกลับหน้าหลัก