หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษสูติ-นรีเวช


หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษสูติ-นรีเวช


ชั้น 3 โซน แอล (L)

       หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพด้านสูติ-นรีเวช ป้องกัน รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของสตรี ในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่วัยสาว วัยเจริญพันธุ์ สตรีตั้งครรภ์ จนถึงวัยหมดประจำเดือน อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบริการโดยอาจารย์แพทย์
      ขอบเขตการให้บริการ
1. ให้บริการการฝากครรภ์ (ANC) โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. ให้การดูแลรักษากลุ่มสตรีตั้งครรภ์ ให้ได้รับ การตรวจวินิจฉัย การตรวจด้วยอัลตร้าซาวน์ การรักษา และดูแลจากโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงหลังคลอด
3. ให้บริการการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมของทารกโดยการเจาะเลือดมารดา/การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด / การตรวจวินิจฉัยด้วยการอัลตร้าซาวดน์ดูความผิดปกติของทารกในครรภ์ สำหรับผู้รับริการที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้รับบริการคำปรึกษาจากอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง
4. ให้บริการตรวจ รักษา วินิจฉัย และผ่าตัด กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านนรีเวช โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง
5. ให้บริการการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการฉีดวัคซีนในสตรี, การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ , การวางแผนครอบครัว, การดูแลสุขภาพในสตรีวัยทอง เพื่อเป็นการประเมินและป้องกันความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
6. ให้บริการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นในกลุ่มสตรีผู้มีบุตรยาก รวมถึงการประสานงาน และส่งต่อไปยังศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
7. ให้บริการการตรวจวินิจฉัย และรักษาในกลุ่มสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ อย่างครบวงจรจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
8. ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มมะเร็งนรีเวช อาทิเช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ โดยดูแลตั้งเรื่มการวินิจฉัยรักษา การผ่าตัด การประเมินให้ยาเคมีบำบัด รวมถึงการประสานและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.ประสานส่งต่อผู้ป่วย กรณี Admit เป็นผู้ป่วยใน, Short Stay Service, One -day surgery

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

    Click download ตารางแพทย์                            Click download ตารางแพทย์รับฝากครรถ์ / ผ่าตัดคลอด

ติดต่อนัดหมาย / เลื่อนนัด

วัน เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์   07:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์  07:00 - 16:00 น.

นรีเวชทั่วไป

แพทย์ วัน เวลา
ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์ พุธ 09:00-12:00 น.
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อังคาร 13:00-16:00 น.
รศ.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย จันทร์ 08:00-11:00 น.
รศ.นพ.พัญญู  พันธ์บูรณะ พฤหัสบดี 11:30-14:00 น.
ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย จันทร์ 13:00-15:00 น.
อ.พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย จันทร์ 09:00-11:00 น.
  จันทร์ 16.00-19.00 น.
ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ อังคาร 09:00-12:00 น.
     
อ.ดร.พญ.ชุติมา  โตพิพัฒน์ พุธ 09:00-12:00 น.
  อาทิตย์ 13:00-15:00 น.
รศ.พญ. อาบอรุณ เลิศขจรสุข จันทร์ 17:00-19:30 น.
  พุธ 13:00-15:00 น.*(เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
รศ.นต.พญ. ชื่นกมล  ชรากร พุธ 16:00-19:30 น. 
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
ผศ.นพ.ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  อาทิตย์  09:00-12:00 น.
  ศุกร์  16:00-19:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
รศ.ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฏ์สุข จันทร์ 16:00-19:00 น.
  ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  เสาร์ 13:00-15:30 น.
ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล อังคาร 17:00-19:30 น.
  พุธ 17:00-19:30 น.
  ศุกร์ 13:00-17:00 น.
อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ ศุกร์ 13:00-14:00 น.
ผศ.นพ.คมกฤช  เอี่ยมจิรกุล อังคาร 09:00-12:00 น.
  พฤหัสบดี 15:30-19:00 น.
รศ.พญ.มัธชุพร  สุขประเสริฐ จันทร์ 13:00-16:00 น.
ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตวาริน จันทร์ 09:00-11:00 น.
  พุธ 15:30-17:00 น.
  เสาร์ 12:00-15:30 น.
ผศ.พญ.สุวิชา จิตติถาวร อังคาร 16:00-19:00 น.
  ศุกร์ 16:00-19:00 น.
  พุธ 13:00-16:00 น.
อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล อังคาร 13.00-15:00 น.
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.
อ.พญ.วรวรรณ  ลัพธะลักษ์ จันทร์ 09:00-12:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
  พุธ 09:00-15:30 น.
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.
  ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  เสาร์ 13:00-15:30 น.
ผศ.พญ. อรวิน วัลลิภากร  พฤหัสบดี 13:30-16:00 น.
ผศ.นพ.วรเดช หงษ์สาคร จันทร์ 13:00-15:00 น.
  พฤหัสบดี  15:00-19:00 น.
  อาทิตย์  08:00-12:00 น.
อ.นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ อังคาร 17:00-19:30 น.
  พุธ  09:00-12:00 น.
  เสาร์ 09:00-12:00 น.
อ.พญ.อรวี ฉินทกานันท์ พฤหัสบดี 13.00-15:00 น.
ผศ.พญ.ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธ์ จันทร์ 16:30-19:00 น.
  พฤหัสบดี 17:00-19:30 น.
  ศุกร์ 13:00-16:00 น.
อ.พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส ศุกร์ 13:00-19:00 น.
ผศ.พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล อังคาร 09:00-12:00 น.
  ศุกร์ 16:00-19:00 น.
  เสาร์ 08:00-12:00 น.
ผศ.พญ.ศิกานต์ สถิตนิรามัย พฤหัสบดี 16:00-19:00 น.
อ.พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา จันทร์ 13:00-15:00 น.
  จันทร์ 15:00-18:00 น.
  พฤหัสบดี 15:00-18:00 น.
อ.พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย อังคาร 16:30-18:00 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
     
อ.พญ.ปิยา แช่มสายทอง อังคาร 16.30-18.00 น.
อ.พญ. พนิดา มาทวีโชติกุล พุธ 16:30-19:30 น.
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.
อ.พญ.พรศรี นิรันดร์สุข จันทร์ 13:00-15:00 น.
  จันทร์ 16:00-18:00 น.

วัยทอง

แพทย์ วัน เวลา
ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์ พุธ 09:00-12:00 น.
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  อังคาร 13:00-16:00 น.
รศ.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย จันทร์ 08:00-11:00 น.
รศ.นพ.พัญญู  พันธ์บูรณะ พฤหัสบดี 11:30-14:00 น.
ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย จันทร์ 13:00-15:00 น.
อ.พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย จันทร์ 09:00-11:00 น.
  จันทร์ 16.00-19.00 น.
ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ อังคาร 09:00-12:00 น.
อ.ดร.พญ.ชุติมา  โตพิพัฒน์ พุธ 09:00-12:00 น.
  อาทิตย์ 13:00-15:00 น.
ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล อังคาร 17:00-19:30 น.
  พุธ 17:00-19:30 น.
  ศุกร์ 13:00-17:00 น.
อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ ศุกร์ 13:00-14:00 น.
ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตวาริน จันทร์ 09:00-11:00 น.
  พุธ 15:30-17:00 น.
  เสาร์ 12:00-15:30 น.
ผศ.พญ.สุวิชา จิตติถาวร อังคาร 16:00-19:00 น.
  พุธ 13:00-16:00 น.
  ศุกร์ 16:00-19:00 น.
ผศ.พญ.อรวิน วัลลิภากร พฤหัสบดี 13:30-16:00 น.
ผศ.นพ.วรเดช หงษ์สาคร จันทร์ 13:00-15:00 น.
  พฤหัสบดี  15:00-19:00 น.
  อาทิตย์  08:00-12:00 น.
     
ผศ.พญ.ศิกานต์ สถิตนิรามัย พฤหัสบดี 16:00-19:00 น.
อ.พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา จันทร์ 13:00-15:00 น.
  จันทร์ 15:00-18:00 น.
  พฤหัสบดี 15:00-18:00 น.
อ.พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย อังคาร 16:30-18:00 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
     
อ.พญ.ปิยา แช่มสายทอง อังคาร 16.00-18.00 น.
อ.พญ.พรศรี นิรันดร์สุข จันทร์ 13:00-15:00 น.
  จันทร์ 16:00-18:00 น.

 


มะเร็งนรีเวช

แพทย์ วัน เวลา
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  อังคาร 13:00-16:00 น.
รศ.พญ. อาบอรุณ เลิศขจรสุข จันทร์ 17:00-19:30 น.
  พุธ  13:00-15:00 น.*(เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
รศ.นต.พญ. ชื่นกมล  ชรากร พุธ 16:00-19:30 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
ผศ.นพ.ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  อาทิตย์  09:00-12:00 น.
   ศุกร์ 16:00-19:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยใหม่) 
ผศ.พญ.สุวิชา จิตติถาวร อังคาร 16:00-19:00 น.
  พุธ 13:00-16:00 น.
  ศุกร์ 16:00-19:00 น.
อ.นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ อังคาร 17:00-19:30 น.
  พุธ  09:00-12:00 น.
  เสาร์  09:00-12:00 น.
ผศ.พญ.ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธ์ จันทร์ 16:30-19:00 น.
  พฤหัสบดี 17:00-19:30 น.
  ศุกร์ 13:00-16:00 น.
ผศ.พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล อังคาร 09:00-12:00 น.
  ศกร์ 16:00-19:00 น.
  เสาร์ 09:00-12:00 น.
ผศ.พญ.ศิกานต์ สถิตนิรามัย พฤหัสบดี 16:00-19:00 น.
อ.พญ. พนิดา มาทวีโชติกุล พุธ 16:30-19:30 น.
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.

 


ส่งเสริมสุขภาพสตรีทั่วไป

แพทย์ วัน เวลา
ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์ พุธ 09:00-12:00 น.
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อังคาร 13:00-16:00 น.
รศ.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย จันทร์ 08:00-11:00 น.
รศ.นพ.พัญญู  พันธ์บูรณะ พฤหัสบดี 11:30-14:00 น.
ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย จันทร์ 13:00-15:00 น.
อ.พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย จันทร์ 09:00-11:00 น.
  จันทร์ 16.00-19.00 น.
รศ.พญ. อาบอรุณ เลิศขจรสุข จันทร์ 17:00-19:30 น.
  พุธ  13:00-15:00 น.*(เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
รศ.นต.พญ. ชื่นกมล  ชรากร พุธ 16:00-19:30 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
ผศ.นพ.ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  อาทิตย์  09:00-12:00 น.
  ศุกร์ 16:00-19:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
อ.นพ.คมกฤช  เอี่ยมจิรกุล อังคาร 09:00-12:00 น.
  พฤหัสบดี 15:30-19:00 น.
ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตวาริน จันทร์ 09:00-11:00 น.
  พุธ 15:30-17:00 น.
  เสาร์ 12:00-15:30 น.
ผศ.พญ.สุวิชา จิตติถาวร อังคาร 16:00-19:00 น.
  พุธ 13:00-16:00 น.
  ศุกร์ 16:00-19:00 น.
อ.พญ.วรวรรณ  ลัพธะลักษ์ จันทร์ 09:00-12:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
  พุธ 09:00-15:30 น.
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.
  ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  เสาร์ 13:00-15:30 น.
ผศ.พญ.อรวิน วัลลิภากร พฤหัสบดี 13:30-16:00 น.
อ.พญ.อรวี ฉินทกานันท์ พฤหัสบดี 13:00-15:00 น.
อ.พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส ศุกร์ 13:00-19:00 น.
ผศ.พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล อังคาร 09:00-12:00 น.
  ศุกร์ 16:00-19:00 น.
  เสาร์ 09:00-12:00 น.
     
อ.พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา จันทร์ 13:00-15:00 น.
  จันทร์ 15:00-18:00 น.
  พฤหัสบดี 15:00-18:00 น.
อ.พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย อังคาร 16:30-18:00 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
     
อ.พญ. พนิดา มาทวีโชติกุล พุธ 16.30-19:00 น.
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.
อ.พญ.พรศรี นิรันดร์สุข จันทร์ 13:00-15:00 น.
  จันทร์ 16:00-18:00 น.

ผ่าตัดผ่านกล้อง

แพทย์ วัน เวลา
ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์ พุธ 09:00-12:00 น.
รศ.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย จันทร์ 08:00-11:00 น.
อ.ดร.พญ.ชุติมา  โตพิพัฒน์ พุธ 08:00-12:00 น.
  อาทิตย์  13:00-15:00 น.
รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข  จันทร์ 17:00-19:30 น.
  พุธ 13:00-15:00 น.*(เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
รศ.นต.พญ. ชื่นกมล  ชรากร พุธ 16:00-19:30 น.
  อาทิตย์  09:00-12:00 น.
ผศ.นพ.ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
ศ.ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฏ์สุข จันทร์ 16:00-19:00 น.
  ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  เสาร์ 13:00-15:30 น.
ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล อังคาร 17:00-19:30 น.
  พุธ 17:00-19:30 น.
  ศุกร์ 13:00-17:00 น.
รศ.พญ.มัธฐุพร สุขประเสริฐ จันทร์ 13:00-16:00 น.
อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล อังคาร 13:00-15:00 น.
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น. 
อ.พญ.วรวรรณ  ลัพธะลักษ์ จันทร์ 09:00-12:00 น.(เฉพาะผู้ป่วยใหม่)
  พุธ 09.00-15.30 น.
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.
  ศุกร์ 09:00-12:00 น.
  เสาร์ 13.00-15.30 น.
ผศ.พญ.อรวิน วัลลิภากร พฤหัสบดี 13:30-16:00 น.
ผศ.นพ.วรเดช หงษ์สาคร จันทร์ 13:00-15:00 น.
  พฤหัสบดี  15:00-19:00 น.
  อาทิตย์  08:00-12:00 น.
อ.พญ.อรวี ฉินทกานันท์ พฤหัสบดี  13:00-15:00 น.
อ.พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส ศุกร์ 13:00-19:00 น.
อ.พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา จันทร์ 13:00-15:00 น.
  จันทร์ 15:00-18:00 น.
  พฤหัสบดี 15:00-18:00 น.
อ.พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย อังคาร 16.30-18.00 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
     
อ.พญ.พรศรี นิรันดร์สุข จันทร์ 13:00-15:00 น.
  จันทร์ 16:00-18:00 น.

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

แพทย์ วัน เวลา
อ.พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย จันทร์ 09:00-11:00 น.
  จันทร์ 16.00-19.00 น.
อ.นพ.คมกฤช  เอี่ยมจิรกุล อังคาร 09:00-12:00 น.
  พฤหัสบดี 15:30-19:00 น.
ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตวาริน จันทร์ 09:00-11:00 น.
  พุธ 15:30-17:00 น.
  เสาร์ 12:00-15:30 น.
อ.พญ.อรวี ฉินทกานันท์ พฤหัสบดี 13.00-15:00 น.

ขั้นตอนการรับบริการ
1. กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.กก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/
2. นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า
     2.1 โทรนัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-200-3294
     2.2 ทำนัดหมายด้วยตนเองที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษสูติ-นรีเวช โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ

ไม่รองรับสิทธิ์ประกันสังคมและบัตรทอง
สิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่ายาได้ตามปกติ
ราคานี้ไม่รวมยาและเวชภัณฑ์ ราคาค่าเจาะเลือด / เอ็กซเรย์  เพิ่มจากราคาปกติ


ติดต่อ
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษสูติ-นรีเวช
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 โซนแอล (Zone L)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-200-3294
E-mail : rasdpg@mahidol.ac.th


 

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าหัตถการ, การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์  (แต่รายการเหล่านี้สามารถเบิกได้บางส่วน)
ค่าธรรมเนียมแพทย์*  และ ค่าบริการพรีเมี่ยม* เบิกไม่ได้ : อัตราค่าธรรมเนียมแพทย์จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการตรวจ


ตารางแพทย์รับฝากครรถ์ / ผ่าตัดคลอด

รายชื่ออาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ 

- 09:00-11:00  - - - - -

ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตวาริน

09:00-11:00 - 16:00-18:00 - - 13:00-15:00 -

อ.พญ.ญาณีนี วรกิจธำรงค์ชัย

09:00-12:00 09:00-12:00 - 09:00-12:00 - - -

อ.พญ.ปูนำ ภูษาอนันตกุล

-

10:00-12:00

13.00-15.00

-

09:00-12:00

13.00-15.00

09:00-12:00 - -

ผศ.พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล

-

-

-

-

- 13.00-15.30 น. -

อ..พญ.วิรดา ดุลยพัชร์

- - - 13.30-16.00 น. - - 9.00-12.00 น.

อ.นพ. วีรภัทร สมชิต

- 13.00-16.00 น. - - - - -

อ.นพ.พันธบัตร วรินทักษะ

- - - - - - 12.00-15.00 น.

พญ.วรลักษณ์ มรดกเกษม 

17.00-19.00 - - - - - 12.00-15.00 น.

นพ. วรัญญู เลิศรัตน์ 

- - - - - 8.30-11.30 -

 

อัตราค่าบริการต่อครั้งที่มาพบแพทย์

- ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท (เบิกได้)

- ค่าบริการคลินิกพรี่เมี่ยม 150 บาท (เบิกไม่ได้)
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท (เบิกไม่ได้)

หมายเหตุ
- ค่าบริการที่พบแพทย์ต่อครั้งไม่ได้รวมค่ายา เวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและหัตถการอื่นๆ 
- สตรีตั้งครรถ์

อัตราค่าบริการหัตถการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การตรวจปัสสาวะดูโปรตีน-น้ำตาล(ต่อครั้ง)  30 บาท
- การตรวจอัลตร้าซาวด์ด้านสูติศาสตร์   750-1460 บาท
- อัลตร้าซาวด์ความสมบูรณ์ของทารก 2,700 บาท
- อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 4,000 บาท
- เจาะน้ำคร่ำตรวจโครโมโซมทารก 9,000 บาท
- การเจาะเลือดครั้งที่ 1  2,000 บาท
- การเจาะเลือดครั้งที่ 1  500 บาท
- การตรวจเลือดคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์โดยการตรวจเลือดมารดา 1,200-2,200 บาท
    (ขึ้นอยู่กับอายุครรถ์และวิธีที่เลือกตรวจ)

- การตรวจเลือดคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์โดยวิธี Thai NIPT   7,800-10,600 บาท
    (ขึ้นอยู่กับประเภทของ Thai nipt ที่เลือก)
- การตรวจเลือดคัดกรองเบาหวานระหว่างตั้งครรถ์ โดยการกลืนน้ำตาล 300 บาท

- การสอนเจาะน้ำตาลปลายนิ้วแบบรายบุคคล   320 บาท

 

การเข้ารับบริการฝากครรถ์

นัดหมายด้วยตนเอง หรือโทรนัดหมายล่วงหน้าที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษสูติ-นีเวช เบอร์ 02-200-3294 

แจ้งเลขที่บัตรโรงพยาบาล(HN) กรณ๊ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาลสามารถทำบัตร ร.พ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

เพื่อให้มีเลขที่บัตรโรงพยาบาลแล้วจึงโทรกลับมานัดหมายพบอาจารย์แพทย์ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ - สุภาพสตรี

 


ย้อนกลับ   หน้าหลัก