หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ชั้น 4 โซน ที (T)

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

 Click download ตารางแพทย์ >>

เปิดบริการ

วัน เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 07.00 - 15.00 น.
วันอาทิตย์ 07.00 - 12.00 น.

 

สะโพกและเข่า

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
ศ.คลินิก(ก)นพ.วิโรจน์   กวินวงศ์โกวิท ศุกร์ 07:00-08:30
  เสาร์ 07:00-08:30
ศ.นพ.พรชัย   มูลพฤกษ์ พุธ 13:30-15:00
  พฤหัสบดี 17:00-19:00
ผศ.นพ.ธนพจน์   จันทร์นุ่ม พุธ 09:30-12:00
  อาทิตย์ 09:30-12:00
อ.นพ.สมยศ   ปิยะวรคุณ พุธ 09:00-12:00
  พฤหัสบดี 08:30-10:30
  พฤหัสบดี 13:00-16:00
  เสาร์ 09:00-12:00
  เสาร์ 13:00-15:00
ผศ.นพ.ศิวดล   วงค์ศักดิ์ อังคาร 11:30-13:00
  อังคาร 16:00-18:00
  พฤหัสบดี 09:00-10:30
  ศุกร์ 16:00-18:00
  เสาร์ 10:00-11:30
อ.นพ.ปรัชญา   ผดุงพรรค จันทร์ 11:00-12:00
  จันทร์ 13:00-14:30
  อังคาร 08:30-12:00
  อังคาร 13:00-16:00
  พุธ 08:30-12:00
  พุธ 13:00-14:30
  พฤหัสบดี 10:00-12:00
  พฤหัสบดี 13:00-16:00
  ศุกร์ 09:30-11:30
  ศุกร์ 13:00-14:30
ผศ.นพ.ชวรัฐ  จรุงวิทยากร จันทร์ 11:00-12:00
  พฤหัสบดี 16.00-17.00
  อาทิตย์ 11:00-12:00

 

หลัง

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
ศ.เกียรติคุณ วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ พฤหัสบดี           07:00-11:00      
  พฤหัสบดี 13:00-15:00
ศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ พุธ 13:30-15:00
  พุธ 16:30-18:30
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์ จันทร์ 09:00-11:00
  ศุกร์ 13:00-15:00
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร จันทร์ 09:00-12:00
รศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์ อังคาร 09:00-11:00
  เสาร์ 08:00-12:00
ผศ.นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ ศุกร์ 09:30-12:00
  เสาร์ 09:00-12:00
อ.นพ.บุญเกียรติ จักรสถาพร จันทร์ 08:00-09:00
  จันทร์ 13:00-17:00
  อังคาร 13:00-17:00
  พุธ 08:00-09:00
  พฤหัสบดี 13.00-15.00
  ศุกร์ 13:00-17:00
  เสาร์ 13:00-16:00
  อาทิตย์ 08:00-12:00
ผศ.นพ.ธำรง  เลิศอุดมผลวณิช พุธ 09.00-12.00
  เสาร์ 14.00-16.00
  อาทิตย์ 08:00-12:00

บาดเจ็บจากการกีฬา

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร จันทร์ 10:00-11:00
  พุธ 09:00-11:00
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์   อังคาร 08:00-09:00 
  อังคาร 15:00-16:00
  พุธ 09.00-10.30
  ศุกร์ 16:00-18:00
อ.นพ.ชัชวาล เลิศบุษยานุกูล จันทร์ 13:00-16:00
  พุธ 08:00-11:00
  พุธ 14:00-15:00
  พฤหัสบดี 08:00-09:30
  ศุกร์ 08:00-12:00
  ศุกร์ 13:00-16:00
  อาทิตย์ 08:30-11:30
ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร ศุกร์ 13:30-15:00
ผศ.นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง    จันทร์ 15:00-16:00
  อังคาร 15:00-16:00
  ศุกร์ 13:00-14:00

มือ

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
ผศ.นพ.สรศักดิ์ ศุภผล จันทร์ 08:00-10:00
  อาทิตย์ 08:00-10:00
ผศ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์ พุธ 09:00-10:30
  ศุกร์ 09:00-12:00
รศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ จันทร์ 15:00-17:00
  อังคาร   -
  พุธ 16:00-17:00
  พฤหัสบดี   15:00-17:00

อุบัติเหตุ

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง  พุธ 08.00-09.00
  ศุกร์  09:00-11:00
รศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ อังคาร 09:00-10:30
  พุธ 09:00-11:00
  ศุกร์ 09:00-12:00
ผศ.นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์ ศุกร์ 09:00-11:00
ผศ.นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง ศุกร์ 13:30-14:30

เนื้องอกกระดูก

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์ จันทร์ 09:00-12:00
  พฤหัสบดี 12:00-13:00
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์ จันทร์ 16:00-18:00
  พุธ 12.30-13.30

เท้าและข้อเท้า

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ อังคาร 09:00-11:00
  เสาร์ 13:00-15:00 
ผศ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์     จันทร์ 14:00-16:00
  ศุกร์ 16:00-18:00

กระดูกเด็ก

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข จันทร์ 07:30-08:30
  เสาร์ 08:00-11:30
อ.พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคาระห์ จันทร์ 16:00-18:00

 


ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ยื่นบัตรนัดก่อนเวลา 30  นาที  เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสีญญาณชีพ บริเวณโถงชั้น 4
    • กรณีมีเอ็กซเรย์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
    • เจาะเลือด 2 ชั่วโมง
  2. กรณีใช้บริการ Rama Appointment สามารถกด Check in ก่อนถึงเวลานัด 30 นาที  

ขั้นตอนการนัดหมาย

      1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า

  • นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-200-4336
  • นัดหมายด้วยตนเองที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) 
    และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ

      2. กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

         *ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า


อัตราค่าบริการ

ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน)
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)

สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 18.00 น.
เสาร์            เวลา 07.00 - 15.00 น.
อาทิตย์        เวลา 07.00 - 12.00 น.


ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 4 โซนที (Zone T)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-200-4336


เลื่อนนัด

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App
หรือ E-mail : rasdpr@mahidol.ac.th
สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล  สามารถลงทะเบียนผ่าน ทางเว็บไซต์ได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/

 

ย้อนกลับหน้าหลัก