ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ อายุรกรรม

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ อายุรกรรม

      หน้าที่และเป้าหมาย
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ให้คำแนะนำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร์ โดยอาจารย์แพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ร่วมกับบุคคลากรสหสาขาวิชาชีพ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและมุ่งให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
      ขอบเขตการบริการ
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษอายุรกรรม มีห้องตรวจ 14 ห้อง รวมถึงห้องหัตถการ ห้องตรวจสมรรถภาพปอด ห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ห้องตรวจคลื่นหัวใจและห้องเดินสายพาน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอายุ
15 ปีขึ้นไป โดยอาจารย์แพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางอายุรศาสตร์เฉพาะสาขาต่างๆ ดังนี้
โรคทางเดินอาหารและตับ/โรคระบบประสาทและสมอง/โรคระบบทางเดินหายใจและปอด /โรคหัวใจ/โรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ/โรคทางโภชนวิทยา/โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม/โรคไต/โรคมะเร็ง/โรคโลหิตวิทยา/โรคพันธุศาสตร์ /โรคพิษวิทยา/โรคติดเชื้อ/โรคอายุรกรรมทั่วไป

 

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

 

วัน เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์
07:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.

                                                                                                                                                         Click download ตารางแพทย์ >>


หน่วยหัวใจ  

แพทย์ วัน เวลา

นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ

จันทร์

16.30-20.00 น.

 

ศุกร์

16.30-19.00 น.

 

เสาร์

08.00-17.00 น.

นพ.สุวัฒน์ คงดำรงเกียรติ

อังคาร

16.30-19.00 น.

 

พฤหัสบดี

17.30-19.00 น.

นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร

จันทร์

16.30-19.00 น.

 

พฤหัสบดี

16.30-19.00 น.

นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ

อังคาร

16.30-18.30 น.

นพ.แมน จันทวิมล

อังคาร

16.00-19.00 น.

นพ.สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย

พุธ

13.30-18.00 น.

พญ.สิรินทร์  อภิญญาสวัสดิ์

พุธ

16.30-17.30 น.

พญ.ธารินี  ตั้งเจริญ

พุธ

16.30-19.30 น.

พญ.วรินทร์สวาท ธีระวุฒิ

จันทร์

15.00-16.30 น.

 

อังคาร

12.30-14.30 น.

 

พุธ

16.00-18.00 น.

 

พฤหัส

09.00-11.30 น.

 

ศุกร์

09.00-11.30 น.

 

เสาร์

09.30-14.00 น

นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ

จันทร์

13.00-16.00 น.

นพ.มนต์ธวัช อำนวยพล

อังคาร

08.30-11.30 น.

 

พฤหัส

13.00-15.30 น. / 16.30-19.00 น.

นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

พฤหัส

16.00-18.30 น.

 

อาทิตย์

08.30-12.00 น.

นพ.สุวิทย์ ธนปฐมสินชัย

อังคาร พุธ

16.30-18.00 น.

นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ

จันทร์

16.00-19.00 น.

 

อังคาร

16.00-18.00 น.

 

ศุกร์

16.00-18.00 น.

 

เสาร์

09.00-12.00 น.

นพ.ธีวินท์ รักเหย้า

จันทร์

09.00-12.00 น.

 

อังคาร, พุธ

13.00-16.00 น.

นพ.กฤษดา มีมุข

พุธ, ศุกร์

16.30-18.30 น.

นพ.บัณฑิต นราตรีคูณ

พฤหัส

16.30-19.00 น.

นพ.ถวาย เงินศรีตระกูล

พุธ

16.30-18.30 น.

 

ศุกร์

16.30-18.30 น.

พญ.นิลุบล เมธาจิตติพันธ์

เสาร์

08.00-14.00 น.

หน่วยมะเร็ง  

แพทย์ วัน เวลา<
พญ.รสสุคนธ์ สกุลพราหมณ์ จันทร์ 09.00-12.00 น.
  พฤหัสบดี 08.30-12.00 น.14.00-16.00 น.
นพ.ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์ จันทร์ 16.30-19.00 น.
  อังคาร 09.30-12.00 น. / 14.00-16.00 น.
  พุธ 16.30-18.30 น.
  พฤหัส 14.00-16.00 น.
นพ.สุพจน์ เดชอาคม เสาร์ 08.00-12.00 น. / 13.00-16.00 น.
พญ.ธิติยา เดชเทวพร จันทร์ 09.00-11.00 น.

หน่วยทางเดินอาหารและตับ  

แพทย์ วัน เวลา
นพ.พงษ์ภพ อินทรประสงค์ อังคาร 07.30-09.10 น.
นพ.ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์ ศุกร์ 10.30-13.00 น.
  เสาร์ 15.00-17.30 น.
นพ.สุรพงษ์ รัชตะภูษิต อังคาร 07.30-11.30 น.
  พุธ 13.00-14.15 น.
  พฤหัส 07.30-11.30 น.
  ศุกร์ 10.30-11.45 น.
พญ.อรอนงค์  ธัญพิพัฒน์ จันทร์ 08.00-09.45  น.
  อังคาร 13.00-14.30 น.
  พุธ 09.00-11.00 น.
  พฤหัส 13.00-14.30 น.
  พฤหัส 16.15-17.30 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  เสาร์ 07.30-10.30 น.
นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ จันทร์ 16.30-17.30 น.
  พฤหัส 16.00-17.00 น.
  ศุกร์ 13.00-14.00 น.
  เสาร์ 13.00-15.30 น.
  อาทิตย์ 08.00-11.30 น.
พญ.วราภรณ์ ปัญจวงศ์ จันทร์ 09.00-11.30 น. 
  อังคาร 13.00-15.30 น.
  พุธ 09.00-11.30 น.
  ศุกร์ 13.00-15.30 น.
  เสาร์ 13.00-16.30 น.
พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข พุธ 13.00-15.00 น.
  อาทิตย์ 13.00-15.00 น.
พญ.ศุภมาส เชิญอักษร พุธ 14.30-16.00 น.
พญ.ณัฐภัทร รุจีรไพบูลย์ พฤหัสบดี 16.30-20.00 น.
  อาทิตย์ 13.00-16.00 น.

หน่วยอายุรกรรมทั่วไป / ติดเชื้อ  

แพทย์ วัน เวลา
พญ.อสิตา วงศ์ไพรกรณ์ จันทร์ 08.00-11.00 น.
  อังคาร 12.00-14.00 น.
  พุธ 16.30-19.30 น.
  พฤหัส 08.00-11.00 น.
  ศุกร์ 12.00-15.00 น.
พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล อังคาร 13.00-14.30 น.
  พุธ 16.30-18.30 น.
  เสาร์ 09.00-12.00 น./14.00-16.00 น.
พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด อังคาร 13.00-15.00 น.
พญ.อังสนา ภูเผือกรัตน์ พฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
  อาทิตย์ 09.00-11.30 น.

หน่วยข้อและอิมมูโนวิทยา/รูมาตอยด์

แพทย์ วัน เวลา
พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล พฤหัส 12.00-18.00 น.
พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ จันทร์ 08.00-11.30 น.
  ศุกร์ 13.00-14.00 น.
นพ.โชคชัย ธนาเดชสุนทร พฤหัส 16.30-19.00 น.
  เสาร์ 09.30-12.00 น.
  อาทิตย์ 13.00-16.00 น.
พญ.พิชญา โอเจริญ ศุกร์ 13.00-16.00 น.
พญ.นันทกานต์ พงษ์ธรกุลพานิช จันทร์ 16.30-20.00 น.
  พุธ 09.00-12.00 น.

หน่วยประสาทและสมอง 

แพทย์ วัน เวลา
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ศุกร์ 07.30-09.30 น.
นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์ พุธ 16.30-20.00 น.
  เสาร์ 08.00-12.00 น.
นพ.ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์ จันทร์ 10.00-12.00 น.
  พฤหัส 09.30-12.00 น.
  เสาร์ 13.00-16.00 น.
พญ.ชลธิชา ประสาทสกุลชัย อังคาร 08.30-11.30 น.
  พุธ 09.00-12.00 น. / 13.30-15.30 น.
นพ.ธีรพจน์ ธรรมพาเลิศ จันทร์ 12.30-15.00 น.
  พุธ 08.30-11.00 น.
  ศุกร์ 09.00-12.00 น.
  อาทิตย์ 09.00-11.40 น.
นพ.จรุงไทย เดชเทวพร พุธ 09.00-11.30 น. / 16.30-19.30 น.
นพ.อภิสิทธิ์ บุญเกิด จันทร์ 13.00-15.00 น.
พญ.พิรดา วิทูรพณิชย์  จันทร์ 14.00-16.15 น.
  อังคาร 16.00-18.30 น.
  อาทิตย์ 07.00-11.15 น.
พญ.รับขวัญ ภัทรานนท์อุทัย อังคาร 16.30-18.30 น.(สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
  พุธ 13.00-15.00 น.
  พฤหัส 13.00-15.00 น.
  ศุกร์ 07.00-10.30 น.
  อาทิตย์ 13.00-16.00 น.
พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร พุธ 16.30-20.00 น.
  เสาร์ 14.00-17.00 น.
พญ.ธนนันท์ ธรรมมงคลชัย อังคาร 16.00-18.00 น.

หน่วยโรคเลือด  

แพทย์ วัน เวลา
พญ.ธีรยา พัววิไล อาทิตย์ 08.00-13.00 น.
พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ อังคาร 16.00-20.00 น.
  เสาร์ 13.00-15.30 น.
พญ.สุลดา ภู่เกียรติ จันทร์ 14.00-16.00 น.
  อังคาร 16.00-19.30 น.
นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ จันทร์ 17.00-19.00 น.
  พฤหัส 17.00-19.00 น.
นพ.ปธาวุฒิ วัชราภรณินทร์ จันทร์ 09.00-12.00 น.
  พุธ 16.30-19.30 น.
  พฤหัส 09.00-12.00 น.
  ศุกร์ 13.00-16.00 น.
  อาทิตย์ 08.30-12.00 น.
พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ อังคาร 16.00-19.30 น.
  ศุกร์ 16.00-19.00 น.
พญ.ดวงกมล พิญโญพรพาณิชย์ จันทร์ 13.00-15.00 น.
  จันทร์ 13.00-15.00 น. / 16.30-19.30 น.
  พุธ 13.00-15.30 น.
  ศุกร์ 13.00-16.00 น.
พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ จันทร์ 15.00-17.00 น.

หน่วยปอดและทางเดินหายใจ  

แพทย์ วัน เวลา
นพ.วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร จันทร์      10.00-12.00 น./16.00-18.00 น.                
  พุธ 15.30-18.00 น.               
  พฤหัส 17.00-18.20 น.
  เสาร์ 07.00-12.00 น.
พญ.พิชญา ชำนาญเวช อังคาร 09.00-11.00 น.
  พุธ 12.30-14.30 น.
  พฤหัส 16.30-18.00 น.
  ศุกร์ 09.00-12.00 น.
  อาทิตย์ 09.30-11.00 น.
พญ.อารยา สุขประพฤติ จันทร์ 07.30-08.30 น./13.00-15.00 น.
  พุธ 09.00-11.00 น.
  พฤหัส 09.00-11.00 น.
  เสาร์ 13.00-16.00 น.
นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข จันทร์ 16.30-18.30 น.
พุธ 16.00-17.00 น.
  อาทิตย์ 13.30-14.30 น.
นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ  พุธ 07.30-09.00 น.
  ศุกร์ 16.30-19.00 น. 
นพ.สมเจริญ เทียนชัยโรจน์ จันทร์ 16.30-20.00 น.
  ศุกร์ 16.30-20.00 น. 

หน่วยโรคการนอนหลับและการนอนกรน 

แพทย์ วัน เวลา
พญ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล อังคาร 13.00-16.00 น.
  เสาร์ 09.00-11.00 น.
นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ พุธ 16.30-19.00 น.

หน่วยโรคไต 

แพทย์ วัน เวลา
นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ ศุกร์ 10.00-12.00 น.

 

เสาร์

09.30-11.30 น.

พญ.มณฑิรา อัศนธรรม ศุกร์ 09.30-11.30 น.
พญ.สินี ดิษฐบรรจง อังคาร 14.00-16.00 น.
นพ.พันลภ วิวัฒนาธรรม จันทร์ 12.30-15.00 น.
  พุธ 08.00-11.00 น.
  พฤหัส 16.30-18.00 น.
  ศุกร์ <08.00-10.00 น.
  อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
พญ.ชิติมาภรณ์ จันทร์พราหมณ์ จันทร์ 08.00 - 10.00 น. / 13.00-15.00 น. 
  พุธ 13.00-16.00 น.
  พฤหัส 16.30-20.00 น.
  เสาร์ 11.00-13.00 น.
พญ.ศันสนีย์ ทศศิริ จันทร์ 08.00-12.00 น.
  พฤหัส 14.00-16.00 น.
  ศุกร์ 13.00-16.00 น.
นพ.อดิศร จันทร์ 09.00-12.00 น.
  อังคาร 14.00-16.00 น.
  พฤหัส 09.00-12.00 น.
นพ.ชาครีย์ กิติยากร อังคาร 16.00-19.00 น.
  พุธ 16.30-19.00 น.
นพ.อิทธิกร สภานุชาต พุธ 13.00-15.30 น.
พญ.สุภาวดี ทรัพย์ผดุงสุข อาทิตย์ 13.00-16.00 น.

หน่วยภูมิแพ้ 

แพทย์ วัน เวลา
นพ.ธัชชัย คำพิทักษ์ อาทิตย์ >09.00-12.00 น. (สัปดาห์ 1,3 ของเดือน)
พญ.วรรณดา ไล้สวน ศุกร์ 16.30-18.30 น.
  อาทิตย์ 13.00-16.00 น.
  ศุกร์ 13.00-15.00 น.
พญ.อภิญญา จึงเจริญพาณิชย์ ศุกร์ 13.00-16.00 น.

หน่วยต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน-ไทรอยด์-ฮอร์โมน) 

แพทย์ วัน เวลา
นพ.พงศ์อมร บุนนาค พุธ    16.30-19.00 น.           
พญ.รัตนกานต์ ชัยประสิทธิ์สกุล จันทร์ 13.00-15.30 น.            
  อังคาร 08.30-11.15 น.
  พฤหัส 08.30-11.00 น.
  ศุกร์ 08.30-11.15 น.
พญ.สิริพิชญ์ เตรียมชัยศรี จันทร์ 09.30-11.30 น.
  อังคาร  07.30-10.00 น.
  พุธ 13.00-15.00 น.
  พฤหัส 17.00-19.00 น.
  เสาร์ 08.00-11.30 น.
พญ.ปริฉัตร์ เวสารัชตระกูล   อังคาร 07.00-11.30 น. / 13.00-16.00 น.
  พฤหัส 07.00-11.30 น. / 13.00-16.00 น.
พญ.ภควร วรศาสตร์ อังคาร 08.00-11.00 น.
  พฤหัส 08.30-11.30 น.
  ศุกร์ 08.00-10.30 น.
  อาทิตย์ 08.30-11.30 น.
พญ.นันทพร ศิวสรานนท์ จันทร์ 13.00-15.30 น.
  อังคาร 07.30-10.30 น.
  พุธ 13.00-15.30 น. / 16.00-19.00 น.
  พฤหัส 13.00-15.00 น.
  อาทิตย์ 08.00-12.00 น.
นพ.ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย อังคาร 15.30-18.30 น.
  พฤหัส 13.00-16.00 น.
  ศุกร์ 10.00-13.00 น.
  เสาร์ 13.00-17.30 น.
  อาทิตย์ 13.00-17.00 น.
พญ.มัณฑนา สุวรรณสาร พฤหัส 12.30-14.00 น.

หน่วยโรคติดเชื้อ 

แพทย์ วัน เวลา
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ศุกร์            12.00-13.30 น.                          
พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์ พฤหัส 13.00-16.00 น.
  อาทิตย์ 09.00-11.30 น.
นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ อังคาร 13.00-15.00 น.
  พุธ 10.00-12.00 น.
  พฤหัส 16.30-19.00 น.
พญ.อสิตา วงศ์ไพรกรณ จันทร์ 08.00-11.00 น.
  อังคาร 12.00-14.00 น.
  พุธ 16.30-19.30 น.
  พฤหัสบดี 08.00-11.00 น.
  ศุกร์ 12.00-15.00 น.
พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล อังคาร 13.00-14.30 น.
  พุธ 16.30-18.00 น.
  เสาร์ 09.00-12.00น./13.00-16.00 น.

หน่วยพันธุกรรม 

แพทย์ วัน เวลา
นพ.โอบจุฬ ตราชู อังคาร 13.00-16.00 น.
     

หน่วยผู้สูงอายุ 

แพทย์ วัน เวลา
พญ.จิตติมา บุญเกิด อาทิตย์ 13.00-16.00 น.
พญ.รวีนันท์ จงประเสริฐพร จันทร์ 13.00-16.00 น. / 16.30-20.00 น.
  พฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
  ศุกร์ 09.00-12.00 น.

หน่วยโภชนาการ 

แพทย์ วัน เวลา
พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงศ์ ศุกร์ 09.00-10.30 น.

 

เสาร์

13.00-15.00 น.

พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร จันทร์ 13.00-15.00 น.

 

เสาร์

09.00-12.00 น.

นพ.วิบูลย์  ธานีปกรณ์ อังคาร 12.30-14.45 น.

 

พุธ

09.30-12.00 น.

 

พฤหัสบดี

09.00-11.30 น.

 

เสาร์

09.00-11.30 น.

พิษวิทยา / ทั่วไป 

แพทย์ วัน เวลา
นพ.สมิง เก่าเจริญ พุธ 08.00-10.30 น.
  ศุกร์ 08.00-10.30 น.
  เสาร์ 13.00-16.00 น.
  อาทิตย์ >08.00-12.00 น.

หน่วยจิตเวช  

แพทย์ วัน เวลา
พญ.ไพลิน แก้วลาย                    อังคาร 09.00-12.00 น.
  พุธ 13.00-16.00 น.
  พฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
  อาทิตย์ 13.00-16.00 น.

** ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ โทร 0 2200 4336


ขั้นตอนการใช้บริการ  

1.ยืนยันบัตรนัดก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ บริเวณที่โถงชั้น 4
   - กรณีมีเอ๊กซเรย์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
   - เจาะเลือด 2 ชั่วโมง
2.กรณีใช้บริการ Rama Appoinment สามารถ Check in ก่อนถึงเวลานัด 30 นาที


ขั้นตอนการนัดหมาย  

1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า
   - นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-200-4336
   - นัดหมายด้วยตนเองที่ หน่วยตรวจผู้ปาวยนอกพิเศษอายุรกรรม โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) 
    และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ

2.กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาลสามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr


อัตราค่าบริการ 

- ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน )
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)

* สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์
**ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสังคมถ้วนหน้า


เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์    เวลา 07.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์   เวลา 07.00-15.00 น.


ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษอายุรกรรม
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  
ชั้น 4 โซนยูวี(Zone U-V)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-2004336
อีเมล์ : rasdpm@mahidol.ac.th


เลื่อนนัด

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App (โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ)

 

 

ย้อนกลับ   หน้าหลัก