ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยตรวจ ผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ | EYE CENTER

หน่วยตรวจ ผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ | EYE CENTER

ชั้น 4 โซน เอส (S)

         หน้าที่และเป้าหมาย
ให้การบริการตรวจ/รักษา ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อนในโรคทางจักษุ
มีเป้าหมายเพื่อการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับสากลและมีผลการรักษาที่ดีในการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน
คำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสร้างสรรค์การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
 
        ขอบเขตการให้บริการ
ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้ป่วยทางจักษุ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องโรคทางจักษุ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของผู้มารับบริการ โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และผู้มารับบริการพึงพอใจ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง
 วันเวลาที่ให้บริการ : เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า


เปิดบริการ                                                                                                         Click download ตารางแพทย์ >>

วันจันทร์

เวลา แพทย์
09.00 - 12.00 น.  รศ.พญ. โสมศิริ  สุขะวัชรินทร์ (จอประสาทตา)      
  รศ.พญ. ญาณิน สุวรรณ (ต้อหิน)
13.00 - 16.00 น. รศ.นพ. กวิน วณิเกียรติ   (จักษุประสาท)
  รศ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล  (สัปดาห์ที่ 2และ4 ของเดือน)  (จักษุประสาท)
  พญ. ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน) (กระจกตา)
17.00 - 20.00 น. รศ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล (สัปดาห์ที่ 2และ4 ของเดือน) (จักษุประสาท)
  อ.พญ.ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ (กระจกตา)
  ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิริ (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน) (สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก)

วันอังคาร

เวลา แพทย์
07.30 - 08.30 น.  รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (ยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) (จักษุประสาท)     
09.00 - 12.00 น. ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (จักษุประสาท)
 

ผศ.พญ.บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์ (ศัลยกรรมตกแต่งกระดูกเบ้าตา)

13.00 - 16.00 น. ผศ.พญ.วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ (ศัลยกรรมตกแต่งกระดูกเบ้าตา)
  อ.นพ.ภูริชญ์ เพ็ชร์พิรุณ (ต้อหิน)
17.00 - 20.00 น. ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (จักษุประสาท)
  อ.นพ.ภูริชญ์ เพ็ชร์พิรุณ (ต้อหิน)

วันพุธ

เวลา แพทย์
   
09.00 - 12.00 น. รศ.นพ.รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุล (วัดสายตาและคอนแทคเลนส์)
 

ศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์  (กระจกตา)

  ผศ.พญ.วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์  (พุธที่ 2)  (ศัลยกรรมตกแต่งกระดูกเบ้าตา)
13.00 - 16.00 น. ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร  (ต้อหิน)
  ผศ.พญ.บุญทิพย์ ทิพย์สุริยา (จอประสาทตา)
17.00 - 20.00 น.

รศ.พญ.ญาณิน สุวรรณ (ต้อหิน)

  รศ.นพ.ทวีกิจ นิ่มวรพันธุ์ (ท่อน้ำตา)

วันพฤหัสบดี

เวลา แพทย์
09.00 - 12.00 น.  รศ.พญ.ธาริกานต์ สุจิระกุล (จอประสาทตา)   
  อ.นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ (กระจกตา)
13.00 - 16.00 น.

รศ.พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์ (จอประสาทตา)

  ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิร (สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก)
17.00 - 20.00 น. รศ.นพ.ทวีกิจ นิ่มวรพันธุ์ (ท่อน้ำตา)
  รศ.นพ.กวิน วณิเกียรติ  (จักษุประสาท)

วันศุกร์

เวลา แพทย์
09.00 - 12.00 น.  รศ.พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์  (จอประสาทตา) 
  ศ.นพ.ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ (ต้อหิน)
13.00 - 16.00 น.

รศ.พญ.สุขุมา อยู่สวัสดิ์ (จอประสาทตา)

  รศ.นพ.กฤศ หาญอุตสาหะ (จอประสาทตา)
17.00 - 20.00 น. รศ.พญ.สุขุมา อยู่สวัสดิ์ (จอประสาทตา)
  รศ.พญ.บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร (จอประสาทตา)

วันเสาร์

เวลา แพทย์
09.00 - 12.00 น.  รศ.พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล (สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก)    
  รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์  (กระจกตา)
13.00 - 16.00 น.  รศ.พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล (สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก) 
 

ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร

(สัปดาห์ที่ 2และ4 ของเดือน) (ต้อหิน)

 13.00 - 16.00 น.

ผศ.พญ. บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์

(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)   (ศัลยกรรมตกแต่งกระดูกเบ้าตา)   

วันอาทิตย์

เวลา แพทย์
09.00 - 12.00 น.  ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิริ (สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน)  (สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก)    
  รศ.พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ (สัปดาห์ที่ 2, 3, 4 และ5 ของเดือน)  (จอประสาทตา)
  อ.นพ. มานะชัย นนท์ภาษโสภณ (สัปดาห์ที่ 1, 2, 4 และ 5 ของเดือน) (กระจกตา)   
13.00 - 16.00 น.  อ.นพ.ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ (กระจกตา)        
 13.00 - 16.00 น.

รศ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล (จักษุประสาท)    

อ.พญ.ธิติพร ทองบริสุทธิ์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.ยืนยันบัตรนัดก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ บริเวณที่โถงชั้น 4
   - กรณีมีเอ๊กซเรย์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
   - เจาะเลือด 2 ชั่วโมง
2.กรณีใช้บริการ Rama Appoinment สามารถ Check in ก่อนถึงเวลานัด 30 นาที
3.วัดความดันตา ที่หน่วยตรวจ


ขั้นตอนการนัดหมาย 

1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า
   - นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-200-4152
   - นัดหมายด้วยตนเองที่ หน่วยตรวจผู้ปาวยนอกพิเศษจักษุ โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
2.กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล
   สามารถทำบัตร รพ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr
*ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า


เวลาทำการ 

จันทร์ - ศุกร์    เวลา 07.30-18.00 น.
เสาร์              เวลา 07.30-15.00น.
อาทิตย์          เวลา 07.30-15.00 น.


อัตราค่าบริการ 

- ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน )
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค )
- สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์ 


ติดต่อ 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 4 โซนเอส(Zone S)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-2004152

E-mail : rasdpy@mahidol.ac.th

 

ย้อนกลับ   หน้าหลัก