หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษโสต ศอ นาสิก | ENT Clinic

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษโสต ศอ นาสิก | ENT Clinic

ชั้น 4 โซน คิว | Zone Q, 4th Floor

       หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู และให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องโรคทางหูคอจมูกตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของผู้มารับบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโสตศอนาสิกลาริงซ์วิทยาโดยยึดหลักสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัย
 
       ขอบเขตการให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้ป่วยทางหู คอ จมูก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องโรคทางหูคอจมูกตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของผู้มารับบริการ โดยให้บริการเน้นความสะดวก รวดเร็วมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยราคาสมเหตุสมผล รวมทั้งรักษาโรคที่ซับซ้อนหรือรักษาได้ยาก โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงให้บริการ

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษโสต ศอ นาสิก

ชั้น 4 โซนคิว

   

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

 Click download ตารางแพทย์ >>  

 

รายชื่ออาจารย์แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ์     -. - - 08.00-10.00 น. - - -
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมยศ คุณจักร - - 10.30-11.30 น. - - - -
ศ.คลินิก(ก) นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ -

13.00-15.00 น.

08.00-11.00 น. - - - -
ผศ.นพ.วิชิต ชีวเรืองโรจน์ 14.00-16.00 น. - - - 09.00-12.00 น.
16.30-19.00 น.
- -
รศ.พญ.ลลิดา เกษมสุวรรณ - -. - 10.30-14.00 น - - -
ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์ 08.00-11.00 น. 08.00-11.00 น. 16.30-19.00 น. 13.00-16.00 น. - - -
รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ 16.30-19.00 น. - - - 09.00-12.00 น. - -
ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ 09.00-12.00 น. - - 16.30-19.00 น. - - -
รศ.นพ.เฉลิมชัย ชินตระการ - - 13.00-16.00 น. - - - -
ผศ.นพ.ภูริช ประณีตวตกูล - 16.30-19.00 น. 13.00-16.00น. - - - -
รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย - - - - 13.00-16.00 น. - -
นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร - 09.00-12.00 น. - - - - 08.00-12.00 น.
ผศ.ดร.นพ.ปวิน นำธวัช - - - 09.00-12.00 น. - - -
พญ.กังสดาล ตันจรารักษ์ - - - 13.00-15.30น. - - 09.00-12.00 น.
พญ.เนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม - - - 15.30-16.30น. - 08.30-12.00 น. -
พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล - - 15.30-19.00 น. - 16.00-19.00 น.*
18.00-19.00 น.**
- -
นพ.พนัส บิณศิรวานิช - 16.30-19.00 น.

10.00-12.00น.
พุธเว้นพุธ

- - 08.30-12.00 น. -
พญ.ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง - - 10.00-12.00น.
พุธเว้นพุธ
16.30 - 19.00 น. - - -
พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์

-

- - - 13.00-14.30 น. 08.30-12.00น. -
นพ.คณิต เต็มไตรรัตน์ 16.30-19.00 น. - - - - - -
พญ.วิภารัตน์ มาภัคดี - - - - 16.30-19.00 น. - -
พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว - 16.30-19.00 น. - - - - -
นพ. กฤตนัย ธีรธรรมชาดา - - - - 13.00-15.00 น. - -

                                                                                                                          * * ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ท่านสามารถตรวจสอบตารางแพทย์กับเจ้าหน้าที่ (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 25 พฤษภาคม 2566)

ขั้นตอนการใช้บริการ

    ก่อนพบแพทย์

1.ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยืนบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล กรณีใช้ Rama App สามารถกด Check in 
   ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04.00 น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที กรณีใช้บัตรนัดยืนก่อนเวลา 10 นาที เพื่อลงทะเบียนบริเวณที่โถงชั้น 4
2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่จุดวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก บริเวณโถงชั้น 4
3.กรณีมีตรวจการได้ยินก่อนพบแพทย์ กรุณายื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด 30 นาที

   หลังพบแพทย์

1.กรณีใช้ Rama App ท่านสามารถตรวจสอบนัดหมายครั้งต่อไป, ตรวจสอบสถานะการรับยา(ถ้ามี) หรือ กดชำระเงินผ่าน Application 
  โดยไม่ต้องรอติดต่อเคาน์เตอร์
2.กรณีใช้บัตรนัด รับเอกสารที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัดหลังตรวจ ติอต่อชำระค่าบริการและรับยาที่ห้องยาชั้น 3 

   อัตราค่าบริการ

ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้)
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


ขั้นตอนการนัดหมาย / เลื่อนนัด

1. นัดหมาย / เลื่อนนัด พบแพทย์ล่วงหน้า
   - นัดหมาย/เลื่อนนัด ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-200-4250
      จันทร์ - ศุกร์    เวลา 08.00-18.00 น.
      เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00น.
      วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น.
   - นัดหมาย/เลื่อนนัด ด้วยตนเอง โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
   - นัดหมาย/เลื่อนนัด ผ่าน Rama App
2. กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล
   สามารถทำบัตร รพ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr
*ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า


เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์          เวลา 07.00-19.00 น.  
เสาร์ - อาทิตย์       เวลา 08.00-12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น.

*** สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบตารางแพทย์กับเจ้าหน้าที่ก่อน หากมีคิวว่างจะได้รับการตรวจต่อจากผู้ป่วยที่นัดไว้แล้วเท่านั้น แต่ถ้าหากคิวไม่ว่างจะได้รับการนัดหมายพบแพทย์ในครั้งต่อไป


 ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษโสต ศอ นาสิก
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 4 โซนคิว(Zone Q)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-2004250

E-mail : rasdpt@mahidol.ac.th

สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.rama.mahidol.ac.th/mr/


 

ย้อนกลับ   หน้าหลัก