หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเด็ก


หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเด็ก

      หน้าที่และเป้าหมาย
เป็นศูนย์บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟู ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น โดยตรวจรักษาโรคทั่วไปจนถึงโรคที่มีความซับซ้อนอย่างครบวงจร โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับคุณภาพการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

      ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟู ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑๕ ปี ยกเว้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ตั้งแต่เด็กและยังไม่ได้ส่งต่อไปยังอายุรแพทย์ ไม่รับตรวจ ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุไม่เกิน 48 ชั่วโมง

Click Download ตารางแพทย์ >>       ตารางวัคซีนเด็ก>>


ปิดรับผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย
วันราชการ เวลา 18.30 น.
วันหยุดราชการและวันหยุดนัตขัตฤกษ์ เวลา 14.30 น.

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า


สุขภาพเด็กทั่วไปและคลินิกเด็กเสี่ยง

แพทย์ วัน เวลา
อ.นพ. มารุต จันทรา           จันทร์          13.30-16.00 น.
  เสาร์ 13.30-16.00 น.  (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1)
  อาทิตย์ 13.30-16.00 น.  (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1)
รศ.นพ. อุเทน ปานดี   อาทิตย์ 08.30 - 12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)
อ.พญ. เบญญาชลี เตชะแสนศิริ จันทร์ 13:00-16:00 น.
  พุธ 08:00-12:00 น.
  พฤหัสบดี 14:00-18:00 น.
  ศุกร์ 13:00-14:30 น.

 


โรคภูมิแพ้

แพทย์ วัน เวลา
ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์  เสาร์ 08:00-09:00 น.
รศ.ดร.พญ. วิภารัตน์  มนุญากร พุธ 16:30-19:30 น. 
  เสาร์ 13:00-16:00 น. 
อ.พญ. กาสะลอง ไพโรจน์สกุล  จันทร์  09.20-13.00 น. /14:00-18:00 น.
  อังคาร 13:00-16:00 น
  พุธ 09.20-12.00 น
  พฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-16:00 น
  ศุกร์ 09.30-12.00 น
ผศ.นพ. วัชรุตม์ กันจงกิตติพร พฤหัสบดี 17:00-19:00 น.
  อาทิตย์ 13:00-16:00 น
อ. พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล ศุกร์ 17:00-19:00 น.
  เสาร์ 10.00-12.00 น
อ.พญ. โสมรัชช์  วิไลยุค   อังคาร  17.00-20.00 น.
  อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
รศ.พญ. รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล ศุกร์  17.00-19.00 น.
  เสาร์ 10.00-12.00 น.

 


พัฒนาการเด็กและปัญหาพฤติกรรม

แพทย์ วัน เวลา
ผศ.พญ. รวิวรรณ  รุ่งไพรวัลย์              พุธ           08.40-12.00 น.
  เสาร์ 13:00-15:30 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
อ.พญ. เบญญาชลี  เตชะแสนศิริ อังคาร 09:00-12:00 น.       
รศ.พญ. วิลาวัณย์  เชิดเกียรติกำาจาย อังคาร 09:00-12:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) 
อ.พญ. ณิชา  ทัศน์ชาญชัย  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น. 
อ.พญ.กนกพรรณ ชูโชติถาวร ศุกร์  09.00-12.00 น. 16.00-19.00 น.
    (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

โรคติดเชื้อ

แพทย์ วัน เวลา
ผศ.นพ. ชนเมธ  เตชะแสนศิริ             อังคาร            16.30-20.00 น.
  พฤหัสบดี 16.30-20.00 น.
รศ.ดร.นพ. นพพร  อภิวัฒนากุล อังคาร 13:00-15:00 น.   
  ศุกร์ 16:00-19:30 น.
ผศ.พญ. โสภิดา บุญสาธร รีฟส์ พฤหัสบดี 16.00-19.00 น.
อ.นพ. สุรพงษ์ ตันเชวง จันทร์ 08:00-12:00 น.
  อังคาร  08.00-12.00 น./13:00-17:00 น.
  พุธ  14:00-18:00 น.
  พฤหัสบดี 13:00-17:00 น.
ผศ.ดร.พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ จันทร์ 17.00-19.00 น.
  พุธ 13.00-15.30 น.

โรคไต

แพทย์ วัน เวลา
ศ.คลินิก พญ. กาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ       จันทร์ 17:00-20:00 น.(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
ผศ.พญ. ปวรี ศรัยสวัสดิ์ อังคาร 16:30-20:00 น.
  พุธ 13:00-16:00 น.
  พฤหัสบดี 16:30-20:00 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 / 13:00-16:00 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) 
รศ.นพ. ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล เสาร์ 13:00-16:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) 
ผศ.นพ. ทรงเกียรติ ฉันทโรจน์ จันทร์   13:00-16:00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
  ศุกร์      15:30-19:00 น. 
  อาทิตย์ 13:00-16:00 น.

โรคระบบประสาท

แพทย์ วัน เวลา
ศ.นพ. อนันต์นิตย์  วิสุทธิพันธ์ อาทิตย์ 08:30-12:00 น. (เดือนละ 1 ครั้ง) 
รศ.นพ. ชัยยศ  คงคติธรรม พฤหัสบดี 13:00-16:00 น. 
รศ.พญ. ลัลลิยา  ธรรมประทานกุล     จันทร์             13:00-15:00 น.
  อาทิตย์ 09:30-12:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) 
อ.นพ.รพีพัฒน์ เทวมิตร์     อังคาร 16.30-20.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
  ศุกร์ 17.00-20.00 น.(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
อ.นพ.พิสิฐพล อุ่นโชคดี ศุกร์ 16.00-19.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) 

โรคพันธุกรรม

แพทย์ วัน เวลา
รศ.พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ               อังคาร            16.00-19.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) 

สุขภาพเด็กวัยรุ่นและปัญหาพฤติกรรม

แพทย์ วัน เวลา
ผศ.พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร                พุธ                 09:00-12:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) 

โรคข้อและรูมาติสซั่ม

แพทย์ วัน เวลา
รศ.พญ. โสมรัชช์  วิไลยุค       อังคาร     17.00-20.00 น.
  อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
ผศ.พญ. ศิริสุชา  โศภนคณาภรณ จันทร์ 09.00-12.00 น.
ผศ.พญ. บุษบง  ฤกษ์วลีกุล พุธ 13.00-16.00 น.

ทารกแรกเกิด และทารกที่มีความเสี่ยงสูง

แพทย์ วัน เวลา
ศ.นพ. ประชา  นันท์นฤมิต              พุธ                 17:00-19:00 น.    
ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ เสาร์ 13:00-16:00 น.
ผศ.พญ. อัญชลี  ลิ้มรังสิกุล พุธ 08:00-12:00 น.
ผศ.พญ. ฉัตร์ฉาย  เปรมพันธ์พงษ์ อังคาร 08:30-11:30 น.
ผศ.นพ. พฤหัส พงษ์มี จันทร์  08:00-12:00 น.
อ.พญ. รัชพร  รัตนมาลี อังคาร 11:00-13:00 น.
  อังคาร 16:40-18:00 น.
  อาทิตย์ 12:00-15:00 น.
อ.พญ.บูรณี เศวตสุทธิพันธ์ พฤหัสบดี 09.00-12.00 น.

โรคระบบทางเดินหายใจ

แพทย์ วัน เวลา
ศ.พญ. อรุณวรรณ พฤทธิ์พันธุ์ พุธ 11.00-12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) 
ผศ.นพ. ธีรเดช  คุปตานนท์              พุธ                  16:00-20:00 น.     
  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.
  เสาร์ 08:00-12:30 
รศ.ร.อ.หญิง พญ. หฤทัย  กมลาภรณ์ ศุกร์ 09:00-12:00 น.
รศ.นพ. ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ พฤหัสบดี 16:00-19:00 น.
  อาทิตย์ 10:00-14:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
ผศ.นพ. จรินทร์  แววพานิช อังคาร 15:00-18:30 น.
  เสาร์ 13:00-16:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,3 ของเดือน)
อ.พญ.ธิดารัตน์ ศรีบุญยงค์ พฤหัสบดี 13:00-16:00 น.


โรคโลหิตวิทยาและมะเร็ง

แพทย์ วัน เวลา
ศ.นพ. สุรเดช  หงส์อิง อาทิตย์ 09:00-10:00 น.
ศ.นพ. สามารถ  ภคกษมา             อาทิตย์         09:00-12:00 น.
ศ.พญ. นงนุช  สิระชัยนันท์ ศุกร์ 16:30-18:30 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)  
รศ.นพ. อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์ อังคาร 09:30-11:00 น.
  พฤหัสบดี 17:00-20:00 น.
  เสาร์ 13:30-16:00 น.
ผศ.ดร.พญ. เดือนธิดา  ทรงเดช จันทร์  16:00-19:00 น.
  ศุกร์ 09:00-12:00 น.
อ.นพ. พงศ์ภัค  พงศ์พิชชา ศุกร์ 13:00-16:00 น.
     

โรคต่อมไร้ท่อและคลินิกความสูง

แพทย์ วัน เวลา
ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา จันทร์ 16.30-19.30 น.
  อังคาร 09.00-11.00 น.
  พฤหัสบดี 16.30-19.30 น.
  เสาร์ 08.00-12.00 น.
ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร อังคาร 16.30-18.30 น.
  พฤหัสบดี 13.30-15.00 น.
  เสาร์ 08.00-12.00 น.
  อาทิตย์ 08.00-12.00 น.
รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน พุธ 16.0-19.00 น.
ผศ.พญ.มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี จันทร์ 09.0012.00 น.

โรคผิวหนัง

แพทย์ วัน เวลา
อ.พญ. สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ จันทร์  16:00-20:00 น.
  อังคาร 13:00-16:00 น.

โรคหัวใจ

แพทย์ วัน เวลา
ส.น.อ..นพ. อนันต์  โฆษิตเศรษฐ            พุธ                 17.00-19.00 น.    
  เสาร์ 09.00-12.00 น.
ผศ.นพ. สุเทพ  วาณิชย์กุล จันทร์  17.00-20.00 น.
  ศุกร์ 09.00-12.00 น.   
  เสาร์ 09.00-12.00 น.
อ.นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ พุธ  13.00-14.30 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
     

 


โรคโภชนาการและปัญหาความอ้วน

แพทย์ วัน เวลา
ศ.คลินิก ดร.พญ. นลินี  จงวิริยะพันธุ์             เสาร์        

13:30-16:30 น.

อ.พญ. จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล        จันทร์              09:00-12:00 น. 

โรคระบบกระเพาะ ทางเดินอาหารและตับ

แพทย์ วัน เวลา
ศ.พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา               พุธ                 16:30-20:00 น.
  เสาร์  08:00-12:00 น.
รศ.นพ. พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์  จันทร์        16:00-18:30 น.    
  อาทิตย์ 08.30-12.30 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
1.ติดต่อหน่วยตรวจก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
2.กรณีใช้บริการ Rama Appoinment สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงก่อนเวลานัด 30 นาที

ขั้นตอนการนัดหมาย
1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN)และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
- นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-2003307-8
- นัดหมายด้วยตนเองที่ ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
2.กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ online https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/หรือ Rama Appoinment

อัตราค่าบริการ
- ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน )

- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค )
- สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์

*ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า


เวลาทำการ 

 • วันราชการ เวลา 07.00 – 20.00 น
 • วันหยุดสุดสัปดาห์ เวลา 07.00 – 16.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยกุมารแพทย์เวรและอาจารย์แพทย์ที่ประสงค์ออกตรวจ
 • วันหยุดประจำปี เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

ปิดรับผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย

 • วันราชการ เวลา 18.30 น.
 • วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 14.30 น.

ติดต่อ

 • หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเด็ก อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 3 โซนเอ็น (Zone N)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  โทร : 02-2003307-8

 


เลื่อนนัด

 • เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App
  หรือ E-mail : rasdpp@mahidol.ac.th

ย้อนกลับ   หน้าหลัก