ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ - เด็กและวัยรุ่น


ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ - เด็กและวัยรุ่น

      หน้าที่และเป้าหมาย
เป็นศูนย์บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟู ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น โดยตรวจรักษาโรคทั่วไปจนถึงโรคที่มีความซับซ้อนอย่างครบวงจร โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับคุณภาพการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

      ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟู ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑๕ ปี ยกเว้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ตั้งแต่เด็กและยังไม่ได้ส่งต่อไปยังอายุรแพทย์ ไม่รับตรวจ ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุไม่เกิน 48 ชั่วโมง

     

เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0 2200 3307 - 8
 


ปิดรับผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย
วันราชการ เวลา 18.30 น.
วันหยุดราชการและวันหยุดนัตขัตฤกษ์ เวลา 14.30 น.

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

                                                                                                                                                              Click Download ตารางแพทย์ >> 

 

 


สุขภาพเด็กทั่วไปและคลินิกเด็กเสี่ยง

แพทย์ วัน เวลา
นพ. มารุต จันทรา           จันทร์          13.30-16.00 น.
  เสาร์ 13.30-16.00 น.  (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1)
  อาทิตย์ 13.30-16.00 น.  (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1)
นพ. อุเทน ปานดี   พฤหัสบดี 17:00-19:00 น.
  อาทิตย์ 08.30-12.00 น.  (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
  อาทิตย์ 13:00-14:00 น.  (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
พญ. เบญญาชลี เตชะแสนศิริ จันทร์ 13:00-16:00 น.
  พุธ 08:00-12:00 น.
  พฤหัสบดี 14:00-18:00 น.
  ศุกร์ 13:00-14:30 น.

โรคภูมิแพ้

แพทย์ วัน เวลา
นพ. สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์  เสาร์ 08:00-09:00 น.
พญ. วิภารัตน์  มนุญากร พุธ 16:30-19:30 น. 
  เสาร์ 13:00-16:00 น. 
พญ. ปองทอง ปูธานิธี อังคาร 09:15-12:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1) 
พญ. กาสะลอง ไพโรจน์สกุล  จันทร์  14:00-18:00 น.
  อังคาร 13:00-16:00 น
  พุธ 13:00-17:00 น
  พฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-16:00 น
นพ. วัชรุตม์ กันจงกิตติพร พฤหัสบดี 17:00-19:00 น.
  อาทิตย์ 13:00-16:00 น

พัฒนาการเด็กและปัญหาพฤติกรรม

แพทย์ วัน เวลา
พญ. รวิวรรณ  รุ่งไพรวัลย์              พุธ           08.40-12.00 น.
  เสาร์ 13:00-15:30 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
พญ. เบญญาชลี  เตชะแสนศิริ อังคาร 09:00-12:00 น.       
พญ. วิลาวัณย์  เชิดเกียรติกำาจาย อังคาร 09:00-12:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) 
พญ. จริยา  จุฑาภิสิทธิ์  ศุกร์ 09:00-12:00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
พญ. ณิชา  ทัศน์ชาญชัย  พฤหัสบดี/td> 09:00-12:00 น.)

โรคต่อมไร้ท่อและคลินิกความสูง

แพทย์ วัน เวลา
นพ. พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา จันทร์  16:30-19:30 น.
  อังคาร  09:00-11:00 น.
  พฤหัสบดี 16:30-19:30 น.
  เสาร์ 08:00-12:00 น.
พญ. เปรมฤดี  ภูมิถาวร             อังคาร            16.00-18.30 น.
  พฤหัสบดี 13:30-15:00 น.
  เสาร์ 08:00-12:00 น.       
  อาทิตย์ 08:30-12:00 น.
นพ. จิตติวัฒน์  สุประสงค์สิน พุธ 16:00-19:00 น.
นพ. สมบูรณ์  วันคนิตย์ ศุกร์ 09:00-12:00 / 16:00-19:00 น.
พญ. มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี  จันทร์  09:00-12:00 น.

โรคไต

แพทย์ วัน เวลา
พญ. กาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ       จันทร์ 17:00-20:00 น.
พญ. ปวรี ศรัยสวัสดิ์ อังคาร 16:30-20:00 น.
  พุธ 13:00-16:00 น.
  พฤหัสบดี 16:30-20:00 น.
  อาทิตย์ 09:00-12:00 / 13:00-16:00 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) 
พญ. ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล เสาร์ 13:00-16:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) 
นพ. ทรงเกียรติ ฉันทโรจน์ จันทร์   13:00-16:00 น.
  ศุกร์      15:30-19:00 น. 
  อาทิตย์ 13:00-16:00 น.

โรคระบบประสาท

แพทย์ วัน เวลา
นพ. อนันต์นิตย์  วิสุทธิพันธ์ อาทิตย์ 08:30-12:00 น. (เดือนละ 1 ครั้ง) 
นพ. ชัยยศ  คงคติธรรม พฤหัสบดี 13:00-16:00 น. 
พญ. ลัลลิยา  ธรรมประทานกุล     จันทร์             13:00-15:00 น.
  อาทิตย์ 09:30-12:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) 
นพ.รพีพัฒน์ เทวมิตร์     อังคาร 16.30-20.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
  ศุกร์ 17.00-20.00 น.(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

โรคพันธุกรรม

แพทย์ วัน เวลา
พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ               อังคาร            16.00-19.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) 

สุขภาพเด็กวัยรุ่นและปัญหาพฤติกรรม

แพทย์ วัน เวลา
พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร                พุธ                 09:00-12:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) 

โรคข้อและรูมาติสซั่ม

แพทย์ วัน เวลา
พญ. โสมรัชช์  วิไลยุค       อังคาร     17.00-20.00 น.
  อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
พญ. ศิริสุชา  โศภนคณาภรณ จันทร์ 09.00-12.00 น.
พญ. บุษบง  ฤกษ์วลีกุล พุธ 13.00-16.00 น.

ทารกแรกเกิด และทารกที่มีความเสี่ยงสูง

แพทย์ วัน เวลา
นพ. ประชา  นันท์นฤมิต              พุธ                 17:00-19:00 น.    
นพ. ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ เสาร์ 13:00-16:00 น.
พญ. อัญชลี  ลิ้มรังสิกุล พุธ 08:00-12:00 น.
พญ. ฉัตร์ฉาย  เปรมพันธ์พงษ์ อังคาร 08:30-11:30 น.
นพ. พฤหัส พงษ์มี จันทร์  08:00-12:00 น.
พญ. รัชพร  รัตนมาลี อังคาร 11:00-13:00 น.
  อังคาร 16:40-18:00 น.
  อาทิตย์ 12:00-15:00 น.
     

โรคระบบทางเดินหายใจ

แพทย์ วัน เวลา
พญ. อรุณวรรณ พฤทธิ์พันธุ์ พุธ 11.00-12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) 
นพ. ธีรเดช  คุปตานนท์              พุธ                  16:00-20:00 น.     
  พฤหัสบดี 08:00-12:00 น.
  เสาร์ 08:00-12:30 / 13:00-16:00 น.
พญ. หฤทัย  กมลาภรณ์ ศุกร์ 09:00-12:00 น.
นพ. ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ พฤหัสบดี 16:00-19:00 น.
  อาทิตย์ 10:00-14:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
นพ. จรินทร์  แววพานิช อังคาร 15:00-18:30 น.
  เสาร์ 13:00-16:00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,3 ของเดือน)
พญ.ธิดารัตน์ ศรีบุญยงค์ พฤหัสบดี 13:00-16:00 น.

โรคโลหิตวิทยาและมะเร็ง

แพทย์ วัน เวลา
นพ. สุรเดช  หงส์อิง อาทิตย์ 09:00-10:00 น.
นพ. สามารถ  ภคกษมา             อังคาร            16.30-18.00 น.(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
  อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
พญ. นงนุช  สิระชัยนันท์ ศุกร์ 16:30-18:30 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)  
นพ. อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์ อังคาร 09:30-11:00 น.
  พฤหัสบดี 17:00-20:00 น.
  เสาร์ 13:30-16:00 น.
พญ. เดือนธิดา  ทรงเดช จันทร์  16:00-19:00 น.
  ศุกร์ 09:00-12:00 น.
นพ. พงศ์ภัค  พงศ์พิชชา ศุกร์ 16:30-19:00 น.
พญ.กมลา  เลาห์วีระพาณิช ศุกร์ 13:00-16:00 น.
     

โรคติดเชื้อ

แพทย์ วัน เวลา
นพ. ชนเมธ  เตชะแสนศิริ             อังคาร            16.30-20.00 น.
  พฤหัสบดี 16.30-20.00 น.
นพ. นพพร  อภิวัฒนากุล อังคาร 13:00-15:00 น.   
  ศุกร์ 16:00-19:30 น.
พญ. โสภิดา บุญสาธร พฤหัสบดี 16.00-19.00 น.
นพ. สุรพงษ์ ตันเชวง อังคาร 13:00-17:00 น.
  พุธ  14:00-18:00 น.
  พฤหัสบดี 13:00-17:00 น.
พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ จันทร์ 17.00-19.00 น.
  พุธ 13.00-15.30 น.

โรคผิวหนัง

แพทย์ วัน เวลา
พญ. รัมภ์รดา  เล็กวุฒิกานต์ พุธ  08.00-11.00 น.
พญ. สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ จันทร์  16:00-20:00 น.
  อังคาร 13:00-16:00 น.

โรคหัวใจ

แพทย์ วัน เวลา
นพ. อนันต์  โฆษิตเศรษฐ            พุธ                 17.00-19.00 น.    
  เสาร์ 09.00-12.00 น.
นพ. สุเทพ  วาณิชย์กุล จันทร์  17.00-20.00 น.
  ศุกร์ 09.00-12.00 น.   
  เสาร์ 09.00-12.00 น.
นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ พุธ  13.00-14.30 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
พญ. มาริน ศตวิริยะ พฤหัสบดี   13.00-16.00 น.

โรคโภชนาการและปัญหาความอ้วน

แพทย์ วัน เวลา
พญ. นลินี  จงวิริยะพันธุ์             เสาร์        

13:30-16:30 น.(เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4 ของเดือน) 

14:30-16:30 น.(เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)   

พญ. อุมาพร  สุทัศน์วรวุฒิ           จันทร์              09:00-12:00 น. 

โรคระบบกระเพาะ ทางเดินอาหารและตับ

แพทย์ วัน เวลา
พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา               พุธ                 16:30-20:00 น.
  เสาร์  08:00-12:00 น.
นพ. พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์  จันทร์        16:00-18:30 น.    
  อาทิตย์ 08.30-12.30 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

ขั้นตอนการใช้บริการ
1.ติดต่อหน่วยตรวจก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
2.กรณีใช้บริการ Rama Appoinment สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงก่อนเวลานัด 30 นาที

ขั้นตอนการนัดหมาย
1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN)และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
- นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-2003307-8
- นัดหมายด้วยตนเองที่ ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
2.กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ online https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/หรือ Rama Appoinment

อัตราค่าบริการ
- ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน )

- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค )
- สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์

*ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า


เวลาทำการ 

 • วันราชการ เวลา 07.00 – 20.00 น
 • วันหยุดสุดสัปดาห์ เวลา 07.00 – 16.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยกุมารแพทย์เวรและอาจารย์แพทย์ที่ประสงค์ออกตรวจ
 • วันหยุดประจำปี เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

ปิดรับผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย

 • วันราชการ เวลา 18.30 น.
 • วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 14.30 น.

ติดต่อ

 • ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 3 โซนเอ็น (Zone N)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  โทร : 02-2003307-8

 


เลื่อนนัด

 • เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App
  หรือ E-mail : rasdpp@mahidol.ac.th

ย้อนกลับ   หน้าหลัก