ศูนย์บำบัดผู้ป่วยวิกฤต (Intensive care center)

          ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งทารกแรกเกิดที่มีปัญหา โดยมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีล่าสุดอย่างครบครัน ประกอบด้วย

  • หน่วยบำบัดวิกฤตทั่วไป (ICU) จำนวน ๑๒ เตียง ในจำนวนนี้จัดทำห้องแบบแรงดันลบสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง ๓ ห้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโดยมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน
  • หน่วยบำบัดวิกฤตหัวใจ (CCU) จำนวน ๗ เตียง ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัย
  • หน่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) จำนวน ๓๒ เตียง ให้การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต เช่น ทารกน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนดและอื่นๆ