ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก (live Facebook) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 10.00 น.