การวางระบบบริหารจัดการ

          ในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย

          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน คณบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม  โรจนสกุล เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้เพื่อพัฒนาตนเองและสนับสนุนพันธกิจอื่นของคณะฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบบริหารจัดการ
          เนื่องจากพันธกิจหลักของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คือ การบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ การออกแบบระบบบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยในขั้นแรกได้รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ จากผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะฯ และการสอบถามผู้รับบริการซึ่งพบว่านอกจากจะต้องการแพทย์และพยาบาลที่ดีและเก่งแล้ว ยังมีความต้องการอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว และโอกาสในการเข้าถึงบริการ ซึ่งความต้องการและความคาดหวังเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปบ้างตามผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม แบ่งตามอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ

กรอบแนวคิดในการให้บริการ