การอบรม "การบริหารความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐาน COSO" ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน