You are here

ข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement:SLA)

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ของงานบริหารความเสี่ยง

สามารถ Download ไฟล์ PDF ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง