การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Management: BCM) ในระดับผู้บริหารของทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท

 
 
 
     เมื่อที่ 30 มีนาคม 2566 ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท และ อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Management: BCM) ในระดับผู้บริหารของทั้ง 9 ส่วนงานของพื้นที่พญาไท โดยวิทยากรภายนอก รศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารของส่วนงานในพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตลอดจนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Cisco Webex