การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 
     

การอบรม เรื่อง "การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

โดยวิทยากร ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565