ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในงานประจำ (R2R)

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในงานประจำ (R2R)

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถทางวิชาการและการวิจัยของบุคลากรทุกระดับของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานประจำทุกพันธกิจทุกระดับสู่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ

  2. ส่งเสริมให้เกิดโครงร่างการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานในทุกระดับ

  3. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปฏิบัติ ในประเด็นปัญหาที่สำคัญที่เชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  4. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการแจ้งจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่สนใจพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

ระยะเวลาการขอทุน   

ตลอดทั้งปี

ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในงานประจำ
ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในงานประจำ
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
รายการ File Download
1. บันทึกนำแบบเสนอโครงการวิจัยในงานประจำ (ยื่นพร้อมเอกสารข้อ 2)
2. แบบเสนอโครงการวิจัยในงานประจำ
3. ข้อตกลงโครงการ R2R
4. แบบรายงานความก้าวหน้า
5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ
6. ใบสำคัญรับเงิน
7. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
8. แบบแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ช่วยวิจัย