หน่วยบริหารทั่วไป

หน้าที่หน่วยบริหารทั่วไป

  • ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ/สารบรรณ, งานการเงิน, งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ และงานบุคคลแก่บุคลากรภายในสำนักงานวิจัย
  • ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัย และอุปกรณ์สำงาน ของสำนักงานวิจัยฯ
  • ดูแลความสะอาดทางห้องปฏิบัติการ ทำการเก็บ/ล้าง/อบ เครื่องแก้ว, ทำความสะอาดพื้นที่ห้อง เคาน์เตอร์ และเครื่องมือขนาดใหญ่ในห้องปฏิบัติการ, เบิกวัสดุทางวิทยาศาสตร์, ทำน้ำกรอง น้ำกลั่น เป็นต้น รวมทั้งดูแลและทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานวิจัยฯ ในส่วนสำนักงานและห้องพัก
  • ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิเตอร์ ทั้งด้าน Software และ Hardware ให้ แก่บุคลากรภายในสำนักงานวิจัยฯ รวมทั้ง website ของสำนักงานวิจัย
  • จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุม สำหรับการประชุมแล้วกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานวิจัยฯ
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานวิจัยฯ