ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขั้นตอนการสมัครทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการสมัครทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
รายการ File Download
1. บันทึกข้อความเสนอชื่อสมัครทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
4. ใบรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้สมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
5. สัญญาผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
6. แบบรายงานความก้าวหน้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
7. บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนนักวิจัยที่ได้จากทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะฯ