You are here

โรค Tic และ Tourette

โรค Tic และ Tourette

คนใกล้ชิดท่านเคยมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่?
- ขยิบตา ย่นจมูก กระตุกมุมปาก สะบัดคอ เอียงคอ ยักไหล่ กระตุกแขน-ขา-หน้าท้อง ซ้ำๆ (motor tics)
- ไอ กระแอม ซูดจมูก ส่งเสียงอือ-อา คำไม่มีความหมาย-หยาบคาย ซ้ำๆ (Vocal tics)
- คนใกล้ชิดท่านอาจเป็นโรค Tic หรือ Tourette

โรค Tic หรือ Tourette คืออะไร

- เป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาท ทำให้มีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือเปล่งเสียงซ้ำๆ 
- มักมีอาการขึ้นๆลงๆ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ ถูกล้อว่า อับอายหรือถูกตำหนิได้
- หากมีอาการทั้งกล้ามเนื้อกระตุก (motor tic) และ เปล่งเสียง (Vocal tic) ร่วมกันเรียกว่า Tourette

พบได้บ่อยแค่ไหน?
- Tic ชั่วคราวพบได้ถึงร้อยละ20 และพบเป็นต่อเนื่องได้ร้อยละ 2 ในขณะที่พบ Tourette ได้ร้อยละ 1 
- พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง (3-4 ต่อ1) อาการมักเริ่มตั้งแต่อายุน้อยกว่า 10 ปี และมักดีขึ้นเมื่อโตขึ้น
- อาจพบโรคจิตเวชร่วมด้วยได้ถึง 2 ใน 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมาธิสั้นและ ย้ำคิดย้ำทำ

สาเหตุคืออะไร?
- เกิดจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่พันธุกรรม การติดเชื้อ ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของระบบสารเคมีในสมอง 
- อาการอาจมากขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ความเครียด อากาศร้อน ความเหนื่อย การพักผ่อน

รักษาอย่างไร?
- ส่วนใหญ่แล้วอาการมักเป็นชั่วคราว จึงอาจใช้การสังเกตุติดตามอาการ 
- แต่ควรมาประเมินว่ามีโรคอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมากกว่าร่วมหรือไม่ 
- และควรรักษาเมื่อถูกล้อว่า ไม่สามารถเข้าสังคมได้ รบกวนชีวิตประจำวันเช่นการเรียน ขับรถ หรือทำให้รำคาญใจ

ผู้ปกครองควรทำอย่างไร?
- เข้าใจว่าอาการที่เป็นไม่ได้เกิดจากการแกล้งทำ แม้โตขึ้นเด็กจะควบคุมได้บ้างแต่เด็กมักรู้สึกทุกข์ทรมาน
- ให้กำลังใจ ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ และสร้างความภาคภูมิใจแก่เด็กในด้านอื่นๆ

การรักษา
- มีการรักษาด้วยการปรับพฤติดกรรมและการรักษาด้วยยา โดยมุ่งเน้นให้อาการลดลงจนไม่ส่งผลกระทบ