จิตบำบัดครอบครัว

 จิตบำบัดครอบครัว

โดย ผศ.พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ

จิตบำบัดครอบครัว

คืออะไร?

เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำจิตบำบัด เน้นการปรับเปลี่ยนดูแลแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยทั่วไปผู้รับการบำบัดมักจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรส บางครั้งอาจเป็นบุคคลใดก็ตามที่ผู้รับการบำบัดเห็นว่าเป็น “คนสำคัญ” ในชีวิตของเขา เป็นคนที่เขาสนิทหรือมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด เช่น เพื่อนที่สนิทมาก ครูแนะแนวที่ผู้รับการบำบัดปรึกษาหารือปัญหาของตัวเองให้ฟังมาโดยตลอด

ทำอย่างไร?

กระบวนการบำบัดใช้การพูดคุยเชิงลึก เน้นค้นหาและทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคน ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคน ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีต่อกันภายในครอบครัว รวมถึงประสบการณ์ที่สมาชิกแต่ละคนเคยประสบมาในอดีตอาจมีผลต่อการสัมพันธ์กับผู้อื่นในปัจจุบัน ... เมื่อสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวแล้ว เชื้อเชิญให้ครอบครัวตั้งเป้าหมายสำหรับการบำบัดที่ตนเองต้องการและร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่เป้าหมายนั้น .... ระหว่างการทำงานเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ครอบครัวต้องการอาจมีการใช้เทคนิคในการทำจิตบำบัดที่หลากหลาย เช่น การวาดแผนภูมิครอบครัว การใช้ท่าทาง การเล่นบทบาทสมมุติ .... เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นในชั่วโมงบำบัดเน้นการขยายผลนำการเปลี่ยนแปลงนั้น ลงสู่การใช้ในชีวิตจริง ใช้ในชีวิตประจำวัน

เหมาะกับใคร?

- ผู้ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

- ผู้ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส

- ผู้ป่วยโรคทั้งทางกายและทางจิตเวช ที่การเจ็บป่วยส่งผลต่อครอบครัว

- ครอบครัวของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม

- ครอบครัวที่ประสบกับความสูญเสีย

- ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว

ต้องมาทุกคนเลยไหม?

เราเชื่อว่าทุกมุมมองของสมาชิกแต่ละคนมีความหมายมีความสำคัญ การกระทำ ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ความคาดหวังและความต้องการของสมาชิกคนหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกอีกคนหนึ่งหรือครอบครัวทั้งครอบครัว ดังนั้นหากเป็นไปได้การที่สมาชิกทุกคนมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดพร้อมกันก็จะเป็นประโยชน์สูงสุด แต่หากไม่สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การบำบัดก็ยังสามารถดำเนินไปได้แม้จะมีสมาชิกไม่ครบทุกคน

 

ใช้เวลานานเท่าไร?

โดยทั่วไปการบำบัดแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 ชม. ส่วนต้องใช้การบำบัดจำนวนกี่ครั้ง หรือ ใช้ระยะเวลายาวนานเท่าใด ขึ้นกับความซับซ้อนของปัญหาของแต่ละครอบครัว ส่วนใหญ่มักจะมากกว่า 1 ครั้ง
Family : Wemay not have it all together, but together we have it all.