ความฉลาดหลากหลาย

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) 

เริ่มต้นมาจากแนวคิดของ Howard Gardner ที่เชื่อว่าความฉลาดของคนมีหลายด้าน ซึ่งต่างจากความเชื่อทั่วไปที่มักจะมองว่าคนที่ฉลาดก็คือคนที่เรียนเก่ง พูดเก่ง มีเหตุผลหรือคิดเลขข้อที่ยากๆได้เป็นต้น แต่ตามทฤษฏีนี้ความฉลาดมีถึง 8 ด้านด้วยกัน ได้แก่
 
ด้านที่ 1 – ด้านภาษา หมายถึงความสามารถด้านการรับรู้ เข้าใจและเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้เหมาะที่จะทำงานด้านสิ่งพิมพ์ กวี ภาษาศาสตร์ พิธีกร เป็นต้น
 
ด้านที่ 2 – ด้านการใช้ตรรกะและการคำนวณ หมายถึงความสามารถในการคิดเป็นเหตุเป็นผลและคิดคำนวณทางคณิตสาสตร์ ใช้การคาดการณ์และตั้งสมมุติฐานต่างๆได้ดี ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักทดลองวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ นักบัญชี เป็นต้น
 
สองด้านแรกเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในระบบการศึกษาอยู่แล้ว คนที่เรียนเก่งมักจะมีความสามารถใน 2 ด้านดังกล่าว ต่อไปมาดูด้านอื่นๆกันบ้างนะคะ…
 
ด้านที่ 3 – ด้านธรรมชาติ หมายถึงความสามารถในการเข้าใจปรากฎการณ์และรู้จักธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เช่น ถ้าปลูกต้นไม้ก็จะรู้ว่าต้องปลูกต้องดูแลอย่างไร ต้นไหนชอบน้ำชอบแสงอย่างไร ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เกษตรกรรม ธรณีวิทยา หรือ ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ หรือ การอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น
 
ด้านที่ 4 – ด้านการเข้าใจตนเอง มีความสามารถในการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักคิดหรือนักปรัชญา
 
ด้านที่ 5 – ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึงความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น รู้และคาดเดาอารมณ์ ความคิดของผู้อื่น ทำให้ปฏิสัมพันธ์และเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการทำงานด้านการนำเที่ยว การทูต พนักงานขายของ พนักงานต้อนรับ นักการเมือง
 
ด้านที่ 6 – ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและควบคุมการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี ถ้าเห็นท่าทางอะไรก็ทำตามได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เหมาะที่จะทำงานเป็นนักเต้นรำ dancer นักกีฬา
 
ด้านที่ 7 – ด้านดนตรี หมายถึงความสามารถในการจับระดับเสียงดนตรี จับจังหวะและจดจำได้อย่างแม่นยำ จนทำให้สามารถร้องหรือเล่นเครื่องดนตรีต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้เหมาะจะเป็นนักดนตรี นักร้อง นักประพันธ์เพลง
 
ด้านที่ 8 – ด้านมิติสัมพันธ์ มีความสามารถในการจับรูปภาพ รูปทรง รับรู้ทิศทางตำแหน่งได้ดี เหมาะที่จะทำงานด้านสถาปนิก วิศวกรรม วาดรูป ออกแบบหรือช่างภาพ
 
บทความโดย: ผศ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ