การติดอินเทอร์เน็ต-เกม

ดังนั้นการดูแลและแก้ไขปัญหานี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งแนวทางการดูแลที่สำคัญคือการเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาการติดอินเทอร์เน็ต-เกม เนื่องจากการติดอินเทอร์เน็ต-เกมนี้มักเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน และปัจจัยเหล่านี้มักมีผลซึ่งกันและกัน และมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องจึงควรทบทวนสาเหตุที่มาที่ไปของบุตรหลานอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการช่วยเหลือต่อไป สาเหตุของการติดอินเทอร์เน็ต-เกมแบ่งได้ดังนี้

1. ปัจจัยจากตัวเด็ก

ปัจจุบันพบว่าปัจจัยทางพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดอินเทอร์เน็ต เช่น ยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการติดบุหรี่ก็พบว่าสัมพันธ์กับการติดอินเทอร์เน็ตเช่นกัน และพบว่าการเล่นเกมยังไปกระตุ้นสมองส่วนเดียวกันกับที่เกี่ยวข้องกับการติดสารเสพติดด้วย นอกจากนี้ปัจจัยด้านจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กใช้ติดอินเทอร์เน็ต-เกม เช่น ความต้องการการยอมรับ การขาดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความต้องการมีตัวตน รวมถึงการมีโรคทางจิตเวชต่างๆ เช่น โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล การติดสารเสพติดชนิดต่างๆ ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต-เกมได้ นอกจากนี้การขาดการฝึกระเบียบวินัย และไม่มีทักษะชีวิตที่ดีๆ ก็เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญในการทำให้เด็กติดได้เช่นกัน

2. ปัจจัยจากครอบครัว

พบว่าการที่ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT และตระหนักถึงโทษของการใช้มากเกินจำเป็น ร่วมกับฝึกระเบียบวินัยและมีกฎกติกาในการใช้ให้แก่บุตร ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่เด็ก รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อ จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่เด็กเช่นการไม่มีสื่อและอุปกรณ์ ICT ในห้องนอนเด็ก รู้จักใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมในการควบคุมการใช้สื่อของเด็ก สามารถลดการใช้อินเทอร์เน็ต-เกมของเด็กได้

3. ปัจจัยด้านสังคม

สังคมที่ขาดนโยบายการควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก สนับสนุนให้เด็กได้ใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT ตั้งแต่เล็กโดยไม่มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ไม่มีการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างเหมาะสม การไม่ตระหนักถึงโทษภัย และส่งเสริมประโยชน์ที่ควรได้รับจากการใช้อินเทอร์เน็ต-เกม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดโทษจากการใช้และอาจนำไปสู่การติดอินเทอร์เน็ต-เกมได้ นอกจากนี้สังคมที่ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะอย่างรอบด้าน ขาดการตระหนักถึงและการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ เช่นปัญหาครอบครัว การกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน การทารุณกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนอาจใช้อินเทอร์เน็ต-เกมเป็นทางออกของความเครียดอย่างไม่เหมาะสม และนำไปสู่การติด

จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการติดอินเทอร์เน็ต-เกม หลายๆ ปัจจัยอาจดีขึ้นได้ทั้งจากตัวของเด็กและครอบครัวเข้าใจและช่วยเหลือกัน สร้างวินัย และส่งเสริมความภาคภูมิใจ และทักษะชีวิตของเด็ก รวมถึงความช่วยเหลือของสังคมที่ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในสังคม หากทำสิ่งต่างๆ แล้วยังไม่ดีขึ้น หรือมีปัจจัยที่ต้องการการรักษาดูแลทางการแพทย์ การมาพบจิตแพทย์ก็เป็นทางออกหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน