PARAPHILIAS

 
Paraphilia คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศ หรือมีความรู้สึกทางเพศที่ผิดจากบุคคลทั่วไปในการทำให้เกิดแรงกระตุ้นทางเพศ และรุนแรงจนถึงขั้นเป็นพยาธิสภาพ

ลักษณะทางคลินิก

 1. กิจกรรมทางเพศ โดยการใช้วัตถุที่ไม่ใช่คน หรือการแต่งกายไม่ตรงเพศ เพื่อได้รับการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
 2. ทำให้เกิดความรุนแรงหรือความทรมานต่อตนเองหรือคู่ร่วมเพศ
 3. มีกิจกรรมทางเพศกับผู้ที่ไม่ยินยอม หรือเด็ก

พฤติกรรมที่ผิดปกตินี้จะก่อให้เกิดปัญหา

 1. อันตรายทางกายต่อตนเองหรือคู่
 2. การทำผิดทางกฎหมาย และอาชญากรรม

การจำแนกโรค

 1. Exhibitionism
 2. Fetishism
 3. Frotteurism
 4. Pedophilia
 5. Sexual masochism
 6. Sexual sadism
 7. Transvestic fitishism
 8. Voyeurism
 9. Paraphilia NO5.
 10. Telephone scatologia (lewdness)
 11. Necrophilia (corpses)
 12. Partialism (exclusive focus on part of body)
 13. Zoophilia (animals)
 14. Coprophilia (feces)
 15. Klismaphilia (enemas)
 16. Urophilia (urine)

สาเหตุ :

ไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยในด้านชีวภาพ สภาพแวดล้อม และพัฒนาการทางจิตใจร่วมกัน

Constitution :

บทบาทของ androgen ได้รับความสนใจ เนื่องจากพฤติกรรมที่ผิดปกตินี้ มักเกิดในเพศชาย และพฤติกรรมที่รุนแรงทางเพศสามารถควบคุมได้ด้วย antiandrogen

Environment :

บทบาทของพ่อ มีความสำคัญมากในการ identify sex และ gender identity ในเด็ก ในกรณีที่ไม่มีพ่อหรือพ่อไม่อยู่ด้วย พ่อที่ไม่เลี้ยงดู มีลักษณะเหมือนผู้หญิงไม่มีคุณค่า หรือถูกแม่ควบคุมมาก แม่มองพ่อเป็นคนที่ลูกไม่สามารถจะเอาเป็นแบบอย่างจะมีผลทำให้การเลือก object choice เสียไป

Psychological :

การสร้างเสริมและการรวบรวมประสบการณ์ภายนอกเข้ามากับตัวบุคคลมีความผิดปกติในระยะ separation individuation เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าแม่กับลูกไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก เกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ และภาพลักษณ์ทางร่างกาย ทำให้เกิด poorly defined และ unstable body image ทางจิตวิเคราะห์เชื่อว่า denial ของ female genitalia และ fantasy เกี่ยวกับ female phallus จะก่อให้เกิดปัญหา paraphilias ขึ้น
 • Fetish – againt castration anxiety by reassurance
 • Exhibitionist – identification with phallic mother
 • Voyeurism – search for female phallus
 • Sadomasochistic – sexually arrest split into aggressive and libidinal discharge

การรักษา

 1. ยา anticonvulsant, neuroleptics, antianchogenic medication
 2. จิตบำบัดในลักษณะลึก ได้แก่ psychoanalysis, insight psychotherapy ในกรณีที่รักษาแบบลึกไม่ได้ ก็จะใช้จิตบำบัดแบบประคับประคอง
 3. พฤติกรรมบำบัด ได้แก่aversiontherapy,covert desensitization, cognitive restructuring, social skill training, assertive skill training
บทความโดย: รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์, ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
เอกสารอ้างอิง
 
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorder: 1980.
 
2. American Psychiatric Association Task Force on Treatments of Psychiatric Disorder Treatment of psychiatric disorder. 1st ed., vol. 1, 1989.
 
3. Kaplan, Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry, 4th ed., 1985.