รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 601 Nursing Research 3 (3-0-6)
รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
RANS 603 Statistics 2(1-2-3)
รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice 2(2-0-4)
รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership 2(2-0-4)
 

2.หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพผ 503 การผดุงครรภ์ 1 2(2-0-4)
RANM 503 Midwifery I 2(2-0-4)
รมพผ 504 การผดุงครรภ์ 2 2(2-0-4)
RANM 504 Midwifery II 2(2-0-4)
รมพผ 506 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1 3 (0-9-3)
RANM 506 Midwifery Practicum I 3 (0-9-3)
รมพผ 507 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2 3 (0-9-3)
RANM 507 Midwifery Practicum II 3 (0-9-3)
รมพผ 509 สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์ 2 (2-0-4)
RANM 509 Research Seminar in Midwifery 2 (2-0-4)
 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพผ 508 นวัตกรรมทางการผดุงครรภ์ 3(2-3-5)
RANM 508 Midwifery Innovation 3(2-3-5)
รมพย 543 แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3(1-6-4)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing 3(1-6-4)
รมพย 545 การจัดการทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 545 Nursing Management 3 (2-3-5)
รมพย 549 เครื่องมือสำหรับการวิจัยและการวัดผลลัพธ์ 3(2-3-5)
RANS 549 Instruments for Research and Outcome Measures 3(2-3-5)
รมพย 564 การสอนในคลินิก 3 (2-3-5)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting 3 (2-3-5)
รมพย 688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3(2-3-5)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information 3(2-3-5)
 

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
RANS 698 Thesis 12(0-36-0)

แผน ก แบบ ก1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 798 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)
RANS 798 Thesis 36(0-108-0)