Program Learning Outcomes: PLOs

Program Learning Outcomes: PLOs

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เชิงวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. มีความรู้ทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติการผดุงครรภ์ ในการดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์ ครอบครัวและทารกแรกเกิด ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ การสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการผดุงครรภ์ได้
4. มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
5. มีทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา สืบค้น วิเคราะห์และนำเสนอได้