อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาการผดุงครรภ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
ประธานหลักสูตรฯ
อาจารย์ ดร. ปรานี ป้องเรือ
อาจารย์ ดร. ปรานี ป้องเรือ
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการผดุงครรภ์
ศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ
ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อาภานันทิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำปี เกรนเจอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สตรีรัตน์ ธาดากานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
อาจารย์ ดร. ปรานี ป้องเรือ
อาจารย์ ดร. ปรานี ป้องเรือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ