You are here

อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล

ประธานหลักสูตร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ

เลขานุการหลักสูตร
 
 
อาจารย์ ดร. ปรานี ป้องเรือ

อาจารย์ ดร. ปรานี ป้องเรือ

กรรมการหลักสูตร