คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก 1
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือ การพยาบาลชั้น 1
4. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล หรือได้รับใบประกาศนียบัตรผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล (หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือนขึ้นไป) ที่สภาการพยาบาลหรือราชวิทยาลัยแพทย์รับรอง หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3 ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร
5. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี peer-review และเป็นที่ยอมรับในสาขาพยาบาลศาสตร์ อย่างน้อย 1 เรื่อง
6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
7. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ก แบบ ก2
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือ การพยาบาลชั้น 1
4. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร
5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
6. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย