โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรปริญญาโท

แผน ก แบบ ก1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
     วิทยานิพนธ์    36     หน่วยกิต
         รวมไม่น้อยกว่า    36     หน่วยกิต
    กำหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่คิดหน่วยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หมวดวิชา หน่วยกิต
วิชาแกน 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต