รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Midwifery

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

ชื่อย่อ: พย.ม. (การผดุงครรภ์)

ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Midwifery)

ชื่อย่อ: M.N.S. (Midwifery)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

การผดุงครรภ์เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการดูแลและการช่วยเหลือสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะให้นมบุตร รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย ภาวะแทรกซ้อน ภาวะฉุกเฉิน และวิกฤติ การตรวจครรภ์ การทำคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน สร้างรูปแบบ/แนวปฏิบัติ/โครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแล โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล และความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสตรี ครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพ
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายทั้งทางด้านลักษณะประชากรวัยเจริญพันธุ์ การใช้ชีวิตในสังคมวิถีใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพและการช่วยการเจริญพันธุ์ สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ การเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ทำให้ปัญหาด้านการผดุงครรภ์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความสำคัญ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เชิงวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. มีความรู้ทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติการผดุงครรภ์ ในการดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์ ครอบครัวและทารกแรกเกิด ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ การสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการผดุงครรภ์ได้
4. มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
5. มีทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา สืบค้น วิเคราะห์และนำเสนอได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ นักวิจัยสาขาการผดุงครรภ์

2. พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการผดุงครรภ์

3. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องด้านการผดุงครรภ์