แผนการศึกษาปริญญาโท

แผนการศึกษาปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
  รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
  รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับ ภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
  รมพผ 503 การผดุงครรภ์ 1 2(2-0-4)
  รมพย 506 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1 3(0-9-3)
รวม 11 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 601 วิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6)
  รมพส 511 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-9-3)
  รมพส 512 สัมมนาการพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 1(1-0-2)
  รมพส 510 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 3(0-9-3)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 2(0-6-0)
รวม 12 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 9 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 4(0-12-0)
รวม 4 หน่วยกิต