You are here

แผนการศึกษาปริญญาโท

แผนการศึกษาปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
  รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
  รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับ ภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
  รมพผ 501 วิทยาการอนามัยเจริญพันธุ์ 3(3-0-6)
  รมพผ 503 การผดุงครรภ์ 1 2(2-0-4)
รวม 11 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 601 วิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6)
  รมพผ 504 การผดุงครรภ์ 2 2(2-0-4)
  รมพผ 506 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1 3 (0-9-6)
  รมพผ 507 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2 3 (0-9-6)
รวม 11 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 9 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต