คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชาการผดุงครรภ์

หมวดวิชาแกน ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 601 Nursing Research 3 (3-0-6)
 
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
RANS 603 Statistics 2(1-2-3)
 
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice 2(2-0-4)
 
พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาลมโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่นในกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความเครียดและการปรับตัวของบุคคลและครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง หลักการให้คำปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร
Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about interpersonal relationships, stress and coping of individuals and family, health behavior and self-care, counseling and motivational enhancement principles; analysis and evaluation of selected theories
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership 2(2-0-4)
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำ กลยุทธ์ที่สำคัญของผู้นำ คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำนโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล บทบาทของผู้นำการพยาบาลต่อการพัฒนาและนำนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ
Concepts and theories of leadership; leadership development; leadership strategy; moral and ethics for leadership; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issue related to nursing profession; nursing management; quality improvement in nursing; role of nurse leaders in health policy development and implementation
 

หมวดวิชาบังคับ ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพผ 501 วิทยาการอนามัยเจริญพันธุ์ 3(3-0-6)
RANM 501 Reproductive Health Science 3(3-0-6)
 
ชีววิทยาการเจริญพันธุ์ ฮอร์โมนของการเจริญพันธุ์ พันธุกรรมและงานอนามัยเจริญ พันธุ์พยาธิสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติ เทคโนโลยีทางการแพทย์ในงานสูติศาสตร์ เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในงานอนามัยเจริญพันธุ์
Reproductive biology; reproductive hormones; genetics and reproductive health care; pathophysiology of pregnancy with complication; medical technologies in obstetric care; pharmacology of drugs used in reproductive health care
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพผ 503 การผดุงครรภ์ 1 2(2-0-4)
RANM 503 Midwifery I 2(2-0-4)
 
การผดุงครรภ์ นโยบายสุขภาพระดับชาติและนานาชาติทางการดูแลสุขอนามัยการ เจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ วิทยาการอนามัยเจริญพันธุ์ และ ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวระยะมีบุตร การตั้งครรภ์ ปกติการดูแลแบบองค์รวม การดูแลต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ภายในขอบเขตของ กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Midwifery; global and national health policies in reproductive health care; sexual health; theory related to midwifery; reproductive health science, and other related science in providing care for women of reproductive age and families in normal pregnancy; holistic care, continuing care and client participation within legal scope, ethics, and professional code of ethics
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพผ 504 การผดุงครรภ์ 2 2(2-0-4)
RANM 504 Midwifery II 2(2-0-4)
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนให้การดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวที่มีภาวะ เสี่ยงสูงหรือมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่พบบ่อย สถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤต การพัฒนา นวัตกรรมและกระบวนการดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง การจัดการดูแลและประเมินผลลัพธ์ ภายในขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี ทางสูติศาสตร์
Concept and theory related to midwifery knowledge, other related science, and evidence based in planning care for women of reproductive age and families with high-risk or pregnancy with mostly complications; critical and emergency situation; developing of care’s innovation and continuing care process for the target client; care management and assessment of the outcome within legal scope, ethics, and professional code of ethics; visiting the use of technology in obstetric
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพผ 506 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1 3 (0-9-3)
RANM 506 Midwifery Practicum I 3 (0-9-3)
 
การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การป้องกันภาวะเสี่ยง และการสร้างเสริม สุขภาวะ การบูรณาการพยาบาลศาสตร์ ความรู้ทางผดุงครรภ์ ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ ศึกษาดูงานรูปแบบการดูแล ตัดสินใจออกแบบระบบการพยาบาล ให้การ ดูแลสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวที่มีการตั้งครรภ์ปกติในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ภายใน ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ติดตามประเมินผลลัพธ์ ประสานความ ร่วมมือกับพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพ
Holistic health assessment, risk prevention and health promotion; integrating nursing science, midwifery knowledge, other related sciences, research results and evidence based; investigate care practice model; making decision, designing nursing system; providing continuity care for women of reproductive age and families with normal pregnancy in every state of pregnancy within legal scope, ethics, and professional code of ethics; monitoring outcomes; collaboration with health care team
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพผ 507 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2 3 (0-9-3)
RANM 507 Midwifery Practicum II 3 (0-9-3)
 
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวระยะมีบุตรที่มีภาวะเสี่ยงสูง แทรกซ้อนและสูญเสียกลุ่มที่เลือกสรร วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของสตรีวัยเจริญพันธุ์และ ครอบครัว ระบบการผดุงครรภ์และการบริการสุขภาพที่เป็นอยู่ สืบค้นความรู้ที่ทันสมัยและหลักฐาน เชิงประจักษ์ สังเคราะห์รูปแบบ/แนวปฏิบัติ/โครงการ ก าหนดผลลัพธ์และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม รูปแบบ/แนวปฏิบัติ/โครงการที่วางไว้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผลลัพธ์
Practice midwifery care in women of reproductive age and families with high risk pregnancy, complications or loss in selected group; analyzing problems, needs of persons and families, the existing midwifery care and health care system; seeking new knowledge and evidence; synthesis into model/ clinical practice guidelines/ project; determining the outcomes and stakeholder involves; implementing model/ clinical practice guidelines/ project as planned; collaboration with health care team; evaluation the outcomes
 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพผ 508 นวัตกรรมทางการผดุงครรภ์ 3(2-3-5)
RANM 508 Midwifery Innovation 3(2-3-5)
 
แนวคิดและที่มาของความต้องการนวัตกรรมทางการผดุงครรภ์ การออกแบบและ พัฒนานวัตกรรม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การทดลองใช้นวัตกรรม การประเมินนวัตกรรม การ สรุปและน าเสนอนวัตกรรมทางการผดุงครรภ์
Concepts and source of need for midwifery innovation, innovation design and development, using of evidence based, implementation of innovation into midwifery practice, evaluation of innovation, summarise and presentation of midwifery innovation
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 543 แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3(1-6-4)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing 3(1-6-4)
 
แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง องค์การวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนา บทบาทการปฏิบัติ การพยาบาลขั้นสูง ประวัติและวิวัฒนาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การ ขยายขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญในบทบาทของการปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูงต่าง ๆ การใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์และความคุ้มทุน การประเมิน ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับคุณภาพ ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการใช้และ พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ สุขภาพระดับบุคคล กลุ่มประชากรและระบบการบริการ
Conceptualization of advanced practice nursing, role of professional nurse organization and role development of advanced practice nursing, health policy issue, historical perspective and evolution of advanced practice nursing, various roles of APN, competencies development, research basis for practice and evidence-based practice of APN, APN and the health care quality, the potential for successful implementation of APN, an innovative strategies to improve quality of individual, population and health care system
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 545 การจัดการทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 545 Nursing Management 3 (2-3-5)
 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการกำลังคนหลักจริยศาสตร์ในการบริหารจัดการ การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล วิเคราะห์การบริหารองค์การและบทบาทผู้จัดการทางการพยาบาล
Theory of administration and management; administrative and management process; strategy management; human resources management; ethical principle in nursing administration and management; application of health economics and sufficient economy in nursing management; nursing quality improvement; analysis of organizational administration and role of nurse manager
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 549 เครื่องมือสา หรับการวิจัยและการวัดผลลัพธ์ 3 (2-3-5)
RANS 549 Instruments for Research and Outcome Measures 3 (2-3-5)
 
เครื่องมือวิจัย ชนิดของเครื่องมือวิจัย หลักในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย ความตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ แบบวัดมาตรฐาน การใช้เครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ในการ ปฏิบัติงานในคลินิกส าหรับผู้ป่ วยที่แตกต่างกัน
Research instruments, types of research instruments, principles of research instrument development, reliability and validity of the instrument, standardized measures, using specific outcome measures in clinical practices for different patient categories
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 564 การสอนในคลินิก 3 (2-3-5)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting 3 (2-3-5)
 
ทฤษฎีการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการสอนทางคลินิก บทบาทครูคลินิก และคุณธรรมจริยธรรมครูคลินิก หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการเขียน วัตถุประสงค์การสอนทางคลินิก รูปแบบและกลวิธีการสอนทางคลินิก การประเมินผลทางคลินิก หลักการและการฝึกสอนจุลภาค การเขียนแผนการสอน และการฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก
Teaching and learning theories; concepts and principles of clinical teaching; clinical teacher roles; moral and ethics of clinical teacher; principles of educational and clinical learning objectives; models of clinical teaching and teaching strategies; clinical evaluation; principles of microteaching and microteaching practicum; clinical lesson plan development and clinical teaching practicum
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information 3 (2-3-5)
 
ความหมาย และความส าคัญของการพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบ จำแนกการพยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการ พัฒนาความรู้ทางการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และการบริการพยาบาล ประเด็นแนวโน้ม เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล
Definition and significance of nursing informatics; nursing language; nursing classification system; principle and application of information technology and computer in nursing knowledge development, research, education and nursing service development; issues and trend in technology related to health service system and nursing
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
RANS 698 Thesis 12(0-36-0)
 
การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาลการพัฒนาโครงร่างการวิจั ย การดำเนินการการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์การนำเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่ง ตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Identifying nursing research title; developing a research proposal; conducting research; data collecting; Interpreting and discussing; ethic of research; research writhing; research presenting and publishing in standard journal or academic publishing or presenting on the academic conference; ethics of academic presenting