การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 -22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุง...

 

ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 7...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคผิวหนัง ขอเชิญแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง 10+ สำหรับแพทย์ทั่วไป โรคผิวหนังต้...

 

แพรี่พาย แพร อมตา จิตตะเสนีย์

 

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง