การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE)

การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ ในระยะแรก การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 โดยมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และไม่ให้มีผู้แสวงหาผลประโยชน์หรือใช้วิชาชีพโดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้การประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีบทบาทควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และส่งเสริมความ ก้าวหน้า ของวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ ควบคุม ส่งเสริม พัฒนาและกำหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ การดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ยังอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการออกพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2547* ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้มีการแยกอำนาจการควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ออกจากอำนาจของคณะ กรรมการการประกอบโรคศิลปะ และให้มีสภาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน สรุปสาระสำคัญของประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันสมทบของศูนย์การแพทย์ศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ ในปี 2560 ได้มีการจัดการประชุมวิชาการ The 5th Meeting of South East Asian Pharmacogenomics Research Network (SEAPharm) Symposium for Genetic and Genomic-Guided Personalized Medicine in south East Asia  ในวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) http://www.mtc.or.th/index2.php