การศึกษาต่อเนื่องทางกายภาพบำบัด (CPTE)


 

การศึกษาต่อเนื่องทางกายภาพบำบัด (CPTE) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของกายภาพบำบัดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางกายภาพบำบัด มีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทางกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันสมทบของคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางสภากายภาพบำบัด ในปี 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของกายภาพบำบัด  http://cpte.or.th/prg/index.php