การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE)

 

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ วิชาชีพ เภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพและ ชีวิตของประชาชน เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับยามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องขึ้น ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 10/2544 วันที่ 23 มีนาคม 2544 ดังนั้น การศึกษาต่อเนื่องจึงเป็นทั้งกลยุทธในการให้หลักประกันว่าประชาชนจะได้รับ บริการทางเภสัชกรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน และยังเป็นกลยุทธในการพัฒนา คุณภาพของวิชาชีพให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย และระบบการศึกษาต่อเนื่องนี้จะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในโอกาสต่อไป คำถามคำตอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันสมทบกับทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางสภาเภสัชศาสตร์ ในปี 2560 ได้มีการจัดการประชุมวิชาการ Avancing Hospital Pharmacy Practice Toward Optimal Patient Care 2017  ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE) http://ccpe.pharmacycouncil.org