การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)

การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  มีความรู้ความสามารถตอลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันสมทบของคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางทันตแพทยสภา ในปี 2560 ได้มีการจัดการประชุมวิชาการ The 5th Meeting of South East Asian Pharmacogenomics Research Network (SEAPharm) Symposium for Genetic and Genomic-Guided Personalized Medicine in south East Asia  ในวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2560  โรงแรมเรดิสัน บลู สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา http://www.cdec.or.th/