การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ มีชื่อย่อว่า ศ.น.พ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Center for Continuing Medical Education" มีชื่อย่อว่า CCME ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม "การศึกษาต่อเนื่อง" หมายความว่า การศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพให้อยู่ในระดับตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและหมายความรวมถึงกิจกรรมใดๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์และสาธารณสุขได้

 
ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2550

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) http://www.ccme.or.th/Home