คำถามที่พบบ่อย

  • ทำไมจึงต้องกำหนดให้มีระบบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์?

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์และองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ และยังคงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจะเป็นเงื่อนไขของการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่?

ในขณะนี้ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องยังไม่เป็นเงื่อนไขของการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แต่ในอนาคตอันใกล้ได้มีการรวบรวมแนวความคิดต่างๆ เพื่อวางแนวทางในเรื่องดังกล่าวต่อไป

  • การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องโดยต้องเข้าร่วม “กิจกรรม” เพื่อสะสมจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสะสมไม่ต่ำกว่า 100 หน่วยกิต  ภายในระยะเวลา 5 ปี

  • การเข้าร่วม “กิจกรรม” ใดที่ทำให้ได้มาซึ่งหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง?

การศึกษาต่อเนื่องได้แบ่งกิจกรรมเพื่อให้แพทย์สามารถเลือกเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ถึง 36 ประเภทโดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่  “ประเภทกิจกรรม”

  • การเข้าร่วมการประชุมวิชาการแบบใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง?

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่สถาบันหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแล้วเท่านั้น

  • แพทย์จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเท่าไร เมื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1 ครั้ง ?

ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามจำนวนชั่วโมงของการประชุม โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้กำหนดให้ 1 ชั่วโมงบรรยาย = 1 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง เช่น การประชุมหนึ่งจัดประชุม 2 วัน มีจำนวนชั่วโมงบรรยายทั้งหมด 12 ชั่วโมง สถาบันหลักจะกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเป็น 12 หน่วยกิต

  • แพทย์จะสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยคะแนนสะสมของแพทย์แต่ละคนได้จากที่ใด?

สามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)  www.ccme.or.th   หรือติดต่อโดยตรงไปที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง(ศ.น.พ.) ในวันและเวลาราชการ

  • หากแพทย์ลืม username และ password  ในการเข้าตรวจสอบคะแนนสะสมจากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง(ศ.น.พ.) จะต้องทำอย่างไร?

สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอ username และ password  ใหม่ไปที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์(ศ.น.พ.) ได้เลย หรือที่ทาง Email  :admin@ccme.or.th

  • แพทย์ที่มีความประสงค์ที่จะขอข้อมูลสรุปจำนวนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และใบประกาศนียบัตร เพื่อนำไปใช้ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ จะต้องติดต่อที่ใด?

สามารถติดต่อเพื่อขอจำนวนหน่วยคะแนนสะสมการศึกษาต่อเนื่องได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)  โทร. 0-2590-1894 กด 7 ในวันและเวลาราชการ