การอบรมการใช้งานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ CME

ขอเชิญผู้ประสานงาน รับผิดชอบการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของภาควิชา หน่วยงาน และสถาบันสมทบของคณะฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม...

 

Taking the lead on innovation and the Future of Medicine

 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00-10.20 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร1)

 

RIAC 2022 Resume of Regular Practice, Triumph and Beyond 5th-6th September

 

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา อา...

 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา อาจารย์...

 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา อาจารย์แพทย์ แล...

 

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา อาจารย์แพทย...

 

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา อาจารย์แพทย...