ประกาศปิดปรับปรุงห้องยา ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศปิดปรับปรุงห้องยา ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี