ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่อาการคงที่เลือกใช้บริการการตรวจทางไกล (Telecare)

ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่อาการคงที่เลือกใช้บริการการตรวจทางไกล (Telecare)