แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช งดรับผู้ป่วยใหม่ในเวลาราชการ

แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช งดรับผู้ป่วยใหม่ในเวลาราชการ