ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2 (Phase 2)

ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2 (Phase 2)