กิจกรรมเบาหวาน ครั้งที่ 27 โครงการ "ครอบครัวร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน"

กิจกรรมเบาหวาน ครั้งที่ 27 โครงการ "ครอบครัวร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน"