วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565 ฝ่ายทันตกรรมได้จัดให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้มารับบริการ

ฝ่ายทันตกรรมได้จัดให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้มารับบริการ