ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2