เรียน ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลางปรับอัตราเบิกจ่าย ค่าบริการโลหิต ค่าตรวจทางพยาธิวิทยาบางรายการ

เรียน ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลางปรับอัตราเบิกจ่าย ค่าบริการโลหิต ค่าตรวจทางพยาธิวิทยาบางรายการ