อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม

อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม