ป้ายสัญจรปิดทางเดินอาคาร 1

ป้ายสัญจรปิดทางเดินอาคาร 1

ป้ายสัญจรปิดทางเดินอาคาร 1