แจ้งงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

แจ้งงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ